| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/229/14 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Lipsku w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399).

§ 2. 1. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (platforma e-PUAP).

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, zpóźn. zm.).

3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

4. Format elektroniczny odpowiedniego wzoru deklaracji określony jest w formacie danych XML.

5. Dokument XML, o którym mowa w ust. 4 zgodny jest ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 3. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia uchwały w życie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/133/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 800).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2014 r..

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/229/14
Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 stycznia 2014 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »