Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/489/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku lub pomocy rzeczowej przyznawanej w zakresie zadań własnych gminy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 48 ust. 4 i 5 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024), Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie gorącego posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom, o których mowa w części V.1. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przysługuje nieodpłatnie, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2. W przypadku, gdy dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc o której mowa w § 1 może zostać udzielona na zasadach częściowego zwrotu wydatków zgodnie z zasadą określoną w poniższej tabeli:

lp.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy

% wartość świadczeń podlegająca zwrotowi przez osobę korzystającą z programu

1

powyżej 150 % - 200 %

25 %

2

powyżej 200 % - 250 %

50 %

3

powyżej 250 % - 300%

75 %

4.

powyżej 300 %

100 %

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe