Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/149/13 Rady Gminy Janów

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,645 i 1318) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę11 819 zł ,w tym:

1) na zadania bieżące - 11 819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę102 019 , w tym :

1) na zadania bieżące -102 019 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę90 200, w tym:

1) na zadania bieżące- 90 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy -14 492 252 złtego:

- bieżące w wysokości - 13 113 734

- majątkowe w wysokości - 1 378 518

2) plan wydatków budżetu gminy -13 089 433 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 12 112 984

- majątkowe w wysokości - 976 449 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 402 819 zł przeznacza się na:

1) spłatę kredytów długoterminowych w wysokosci 532 860 zł

2) spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - 869 959 zł.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2013 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/149/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/149/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/149/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody:

1. Zwiększono dochody z tytyłu odsetek od czynszów

2. Zwiększono dochody dotyczące Pozostałej działalności Administracji

3. Zwiększono dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej

4. Zwiększono odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych

5. Zwiększono dochody z podatku od środków transportowych

6. Zwiększono dochody z opłaty skarbowej

7. Zwiększono dochody za ścieki

Wydatki:

1. Zwiększono wydatki dotyczące przeglądu stanu bezpieczeństwa zbiornika wodnego

2. Zwiększono wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych

3. Przesunięcia między paragrafami w rozdziale Urzędy Gmin, Pozostała działalnosć

4. Zwiększono wydatki na zakup energii, usług zdrowotnych oraz na szkolenia w OSP

5. Zmniejszono rezerwę ogólną

6. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w Szkołach Podstawowych a zwiększono w Oddziałach przedszkolnych

7. Zmniejszono wydatki na pochodne od płac w Gimnazjach , zwiększono natomiast wydatki na wynagrodzenia

8. Zwiększono wydatki na zakup paliwa do autobusów szkolnych

9. Zwiększono wydatki na zakup energii i na wynagrodzenia w rozdziale Stołówki szkolne

10. Dokonano przesunięć między paragrafami w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi

11. Przesunięcia między paragrafami w dziale Pomoc społeczna

12. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i na zakup energii na oczyszczalni ścieków

13. Zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne i na konserwację oświetlenia

14. Zwiększono wydatki na zakup energii na potrzeby Hali Sportowej.

15. Przesunięcia między paragrafami w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe