| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/380/2014 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) - Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej "usługami opiekuńczymi", oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania - na terenie Gminy Supraśl.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom samotnym oraz samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509), a także osobom w rodzinie, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509).

§ 3. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,8% kwoty najniższej emerytury, a koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2,0% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim.

§ 4. Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej według niżej podanej tabeli:

1) osoby samotne i samotnie gospodarujące:

Dochód na osobę samotną lub samotnie gospodarującą w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

Powyżej 150-180

5

Powyżej 180-200

10

Powyżej 200-230

20

Powyżej 230-250

30

Powyżej 250-280

40

Powyżej 280

50

2) osoby w rodzinie:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

Powyżej 150-180

20

Powyżej 180-200

30

Powyżej 200-230

40

Powyżej 230-250

50

Powyżej 250-280

60

Powyżej 280

70

§ 5. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wnosi w terminie do 20 - go dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy wskazany w decyzji.

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca, na jego wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego może być częściowo lub całkowicie zwolniony od opłat za usługi opiekuńcze na czas określony zwłaszcza ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, edukacyjnej, leczniczej lub rehabilitacyjnej,

2) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie domowym, w tym co najmniej nad jedną przewlekle chorą,

3) wystąpienie zdarzenia losowego,

4) ponoszenie znacznych wydatków na leki i leczenie,

5) inne trudne sytuacje życiowe, które uniemożliwiają ponoszenie odpłatności określonej decyzją.

2. Okres, za jaki świadczeniobiorca może być zwolniony z odpłatności za usługi nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Supraślu Nr IX/78/07 z dnia 30 sierpnia 2007r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »