Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/305/14 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112,Nr 26,poz.134,Nr.94,poz.550,Nr 102,poz.588,Nr 134,poz,777, Nr147, poz.881 Nr 149,poz.889,Nr 171,poz.1016,Nr 217,poz.1281,z 2012r poz.951,poz.1529 oraz z 2014 poz.179 i 180 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 596, 645,1318 ),w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U z 2014r,poz.231) uchwala ,się co następuje:

§ 1. W zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku wyborach do Parlamentu Europejskiego tworzy się na wniosek Burmistrza na terenie gminy Michałowo odrębne obwody głosowania:

1. Nr 11 w gminie Michałowo z siedzibą w Garbarach dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej "Spokojna Przystań" w Garbarach,

2. Nr 12 w gminie Michałowo z siedzibą w Jałówce przy ulicy Leśnej 11 dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku oraz Wojewodzie Podlaskiemu.

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe