Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/343/14 Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Witolda Terleckiego w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 30A

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Witolda Terleckiego w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 30 A w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województw Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/343/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 marca 2014 r.

Regulamin Stadionu Miejskiego im. Witolda Terleckiego w Grajewieprzy Piłsudskiego 30A

§ 1. Właścicielem Stadionu Miejskiego im. Witolda Terleckiego w Grajewie, zwanego dalej Stadionem, jest Miasto Grajewo.

§ 2. Administratorem Stadionu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie, który sprawuje nadzór nad utrzymaniem i konserwacją terenu Stadionu, organizacją imprez, treningów i zawodów.

§ 3. 1. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej dostępnym dla każdego z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie.

2. Stadion służy do rozgrywania meczów, organizacji treningów i gier zespołowych oraz do odbywania imprez sportowych, sportowo - rekreacyjnych i innych o podobnym charakterze.

3. Stadion może być również wykorzystywany do odbywania doraźnych imprez o innym charakterze.

4. Na terenie Stadionu mogą być także organizowane imprezy na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

5. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach na Stadionie może być prowadzona działalność gospodarcza.

§ 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) imprezie - należy przez to rozumieć mecz piłkarski lub inne zawody sportowe, imprezę plenerową, kulturalną lub inną o podobnym charakterze odbywającą się na terenie Stadionu;

2) organizatorze imprezy - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej organizującą i przeprowadzającą imprezę;

3) działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.);

4) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć osoby i spółki, o których mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej;

5) Administratorze - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie posiadający obiekt Stadionu w użyczeniu od Miasta Grajewo.

§ 5. 1. Osoby przebywające na terenie Stadionu muszą stosować się do Regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom upoważnionych pracowników Administratora lub służb porządkowych Organizatora.

2. Wejście na Stadion jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem Regulaminu.

3. Dzieci oraz młodzież do lat 13 mogą przebywać na Stadionie wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna, młodzież do lat 18 za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów.

§ 6. 1. Organizator występuje z pisemnym wnioskiem do Administratora określając w nim termin i zakres korzystania ze Stadionu. Udostępnienie Stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy na piśmie zawartej przez Organizatora imprezy z Administratorem na zasadach określonych w tej umowie oraz Regulaminie. Administrator powinien wcześniej uzyskać zgodę Burmistrza Miasta.

2. Zgoda Burmistrza i umowa na piśmie nie są wymagane, gdy przedmiotem wniosku jest okazjonalne użyczenie Stadionu na działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną prowadzoną przez jednostki organizacyjne Miasta.

§ 7. Za bezpieczeństwo i porządek na Stadionie podczas imprezy odpowiada jej organizator, do którego obowiązków należy w szczególności:

1) respektowanie postanowień Regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu;

2) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren Stadionu przedmioty wymienione w § 10 ust. 1;

3) wydalanie z terenu Stadionu osób nie stosujących się do postanowień Regulaminu, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy i innych osób lub dopuszczających się niszczenia mienia;

4) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczeniu mienia;

5) zapewnienie drożności wejść na Stadion oraz dróg na terenie Stadionu, w tym zwłaszcza dróg ewakuacyjnych;

6) ustalenie z Administratorem, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych uczestnikom imprezy lub widzom oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc;

7) niezwłoczne poinformowanie Administratora o szkodach w mieniu Stadionu powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.

§ 8. 1. W celu utrzymania ładu i porządku w czasie trwania imprezy, przed jej rozpoczęciem oraz bezpośrednio po zakończeniu, organizator imprezy może powołać służbę porządkową.

2. Osoby wchodzące w skład służby porządkowej, o której mowa w ust. 1, powinny być zaopatrzone w oznaczenia wyróżniające ją od innych osób.

3. Jeśli działania służby porządkowej okażą się niewystarczające dla przywrócenia ładu i porządku lub ochrony życia, zdrowia albo mienia, organizator imprezy powinien niezwłocznie wezwać - odpowiednio do sytuacji: Policję, Straż Pożarną, służbę medyczną i inne służby wg potrzeb.

§ 9. Osoby uczestniczące w imprezie w charakterze widzów obowiązane są w szczególności:

1) przestrzegać postanowień Regulaminu;

2) stosować się do poleceń służby porządkowej powołanej przez organizatora imprezy;

3) zachowywać się w sposób nie szkodzący lub nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób;

4) używać urządzeń i obiektów Stadionu zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 10. 1. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu:

1) pojemników zawierających gaz, substancje żrące lub powodujące zanieczyszczenia;

2) przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy;

3) napojów alkoholowych.

2. Na terenie Stadionu zakazuje się:

1) rzucania wszelkimi przedmiotami;

2) zachowań mających na celu obrazę lub naruszenie godności osobistej w szczególności z przyczyn rasowych, narodowych lub wyznaniowych;

3) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych a zwłaszcza wchodzenia na boisko lub inne obiekty i urządzenia służące uprawianiu sportu bądź rekreacji;

4) rozniecania ognia, używania świec dymnych, petard i rac z zastrzeżeniem § 13;

5) prowadzenia - bez posiadania stosownych uprawnień - sprzedaży towarów lub kart wstępu;

6) wchodzenia na ogrodzenie;

7) wykonywania innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na terenie Stadionu bądź doprowadzić do uszkodzenia jego urządzeń i obiektów;

8) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez policję i służby porządkowe.

3. Zakazuje się wprowadzania na teren Stadionu zwierząt.

4. Zakaz określony w ust. 3 nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników.

§ 11. Osoby nie stosujące się do zapisów Regulaminu, będą wydalane z terenu Stadionu.

§ 12. Odpłatność za korzystanie ze Stadionu określa się w umowach zawieranych między Administratorem a Organizatorem na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 13. Organizator imprezy może dostarczyć na teren stadionu i urządzić pokaz ogni sztucznych, bądź użyć rac, petard, świec dymnych lub materiałów pirotechnicznych, jeżeli wynika to z programu imprezy oraz jeśli umowa zawarta z Administratorem zawiera postanowienia w tej sprawie z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczestników imprezy.

§ 14. 1. Administrator zamieści tekst Regulaminu na tablicy informacyjnej przed wejściem na Stadion.

2. Administrator przed zawarciem umowy doręczy Organizatorowi imprezy lub przedsiębiorcy tekst Regulaminu za pokwitowaniem.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe