Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/214/14 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1])) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim obowiązujący od dnia 1 września 2014 r.:

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 34:

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie;

2) I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kolnie.

2. W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6:

1) II Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie;

2) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie;

3) Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie;

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie;

5) Szkoła Policealna im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie;

6) Szkoła Policealna dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie.

3. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach, ul. Polowa 26:

1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stawiskach;

2) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Stawiskach.

4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie, ul. Szkolna 7.

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kolnie, Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Łomży, Kolno, ul. Księcia Janusza 40.

6. Technikum Publiczne w Kolnie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, Kolno, ul. Plac Wolności 15.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/180/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia
22 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady


Marian Niesłuchowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz.87, 827, 1191,1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz 7.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe