reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/197/14 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885 i 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 227.361,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 227.361,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 26.986 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 17.542.015 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 15.800.648,00 zł,

- majątkowe w wysokości -1.741.367,00 zł;

2) wydatki ogółem - 17.201.604,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 15.192.114,00 zł,

- majątkowe w wysokości -1.986.447,00 zł.

§ 4. 1. Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.010.582,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.010.582,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 670.171,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 424.724,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 245.447,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVII/185/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Witold Moczydłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/197/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 2014 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

6 755 673,00

- 59 774,00

6 695 899,00


75801

5 018 305,00

- 59 774,00

4 958 531,00

2920

5 018 305,00

- 59 774,00

4 958 531,00

801

18 222,00

246 426,00

264 648,00
80103

0,00

143 740,00

143 740,00

2030

0,00

143 740,00

143 740,00

80104

0,00

102 686,00

102 686,00

2030

0,00

102 686,00

102 686,00

852

250 000,00

28 607,00

278 607,00


85295

37 000,00

28 607,00

65 607,00

2030

37 000,00

28 607,00

65 607,00

Razem:

15 708 923,00

215 259,00

15 924 182,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

1 505 562,00

12 102,00

1 517 664,00
85215

0,00

1 184,00

1 184,00

2010

0,00

1 184,00

1 184,00

85295

5 562,00

10 918,00

16 480,00

2010

5 562,00

10 918,00

16 480,00

Razem:

1 605 731,00

12 102,00

1 617 833,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/197/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 2014 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

2 334 031,00

15 637,00

2 349 668,00

60016

2 334 031,00

15 637,00

2 349 668,00

4040

2 000,00

637,00

2 637,00

6050

1 686 031,00

15 000,00

1 701 031,00

750

2 178 604,00

24 363,00

2 202 967,00

75023

1 747 784,00

24 363,00

1 772 147,00

4040

78 000,00

- 637,00

77 363,00

6050

7 134,00

25 000,00

32 134,00

754

161 585,00

- 8 622,00

152 963,00

75412

157 085,00

- 8 622,00

148 463,00

3020

26 000,00

- 9 840,00

16 160,00

4170

0,00

9 840,00

9 840,00

4210

55 621,00

- 8 622,00

46 999,00

4300

9 000,00

- 2 910,00

6 090,00

4700

0,00

2 910,00

2 910,00

801

7 234 123,00

112 690,00

7 346 813,00

80101

3 884 505,00

- 277,00

3 884 228,00

4040

212 700,00

- 777,00

211 923,00

4430

3 800,00

500,00

4 300,00

80103

208 470,00

112 967,00

321 437,00

4010

135 360,00

112 914,00

248 274,00

4040

12 720,00

53,00

12 773,00

852

848 400,00

62 345,00

910 745,00

85295

47 000,00

62 345,00

109 345,00

3110

41 742,00

62 345,00

104 087,00

854

78 500,00

224,00

78 724,00

85401

78 500,00

224,00

78 724,00

4040

2 500,00

224,00

2 724,00

921

462 821,00

8 622,00

471 443,00

92109

316 484,00

8 622,00

325 106,00

6060

0,00

8 622,00

8 622,00

926

207 986,00

0,00

207 986,00

92601

47 731,00

0,00

47 731,00

4300

12 621,00

- 4 200,00

8 421,00

6050

8 610,00

4 200,00

12 810,00

Razem:

15 368 512,00

215 259,00

15 583 771,00


Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

1 505 562,00

12 102,00

1 517 664,00
85215

0,00

1 184,00

1 184,00

3110

0,00

1 184,00

1 184,00

85295

5 562,00

10 918,00

16 480,00

3110

5 562,00

10 918,00

16 480,00

Razem:

1 605 731,00

12 102,00

1 617 833,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/197/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjna w 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60016

605

Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66 - Etap II

414 877

414 877

37 522

69 917

A. 207438
B. 100000
C.

Urząd Miejski

2

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej Średnica Pawłowięta

170 000

170 000

170 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

3

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce

394 230

394 230

39 423

354 807

A.
B.
C.

Urząd Miejski

4

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Wilki

130 593

130 593

130 593

A.
B.
C.

Urząd Miejski

5

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Kaski

156 331

156 331

156 331

A.
B.
C.

Urząd Miejski

6

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki

350 000

350 000

350 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

7

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej ul. Towarowej w Szepietowie

70 000

70 000

70 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

8

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej Warele Nowe - dokumentacja

5 000

5 000

5 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

9

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej Wojny Szuby Włościańskie - dokumentacja

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

600

razem

1 701 031

10

750

75023

605

Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo - dokumentacja techniczna (UM)

7 134

7 134

7 134

A.
B.
C.

Urząd Miejski

11

750

75023

606

Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM

25 000

25 000

25 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

750

razem

32 134

12

801

80110

605

Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo - dokumentacja techniczna (PG)

7 134

7 134

7 134

A.
B.
C.

Urząd Miejski

801

razem

7 134

13

900

90095

605

Ogrodzenie zbiornika wodnego we wsi Dąbrowa Dołęgi (fundusz sołecki)

7 440

7 440

7 440

A.
B.
C.

Urząd Miejski

900

razem

7 440

14

921

92109

605

Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo - dokumentacja techniczna (GOK)

7 134

7 134

7 134

A.
B.
C.

Urząd Miejski

15

921

92109

606

zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Łazy (fundusz sołecki)

8 622

8 622

8 622

A.
B.
C.

Urząd Miejski

921

razem

15 756

16

926

92601

605

Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo - dokumentacja techniczna (Szatnia -Orlik)

8 610

8 610

8 610

A.
B.
C.

Urząd Miejski

17

926

92601

605

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku szatni na stadionie w Szepietowie

4 200

4 200

4 200

A.
B.
C.

Urząd Miejski

18

926

92695

605

Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscowości Dąbrowa Zabłotne

60 142

60 142

35 842

A.
B.
C.

24 300

Urząd Miejski

926

razem

72 952

Ogółem

1 836 447

1 836 447

1 079 985

424 724

A. 207438
B. 100000
C.

24 300

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/197/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zgodnie z ostateczną informacją Ministra Finansów kwota część oświatowej subwencji ogólnej wyniesie 4.958.531,00 zł i jest niższa od poprzednio planowanej o 59.774,00 zł.

2. Zwiększono gminie dotację na zadania własne w opiece społecznej łącznie o 28.607,00 zł, na program dożywiania, w tym 17.100,00 zł z budżetu wojewody i 11.507,00 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Jednocześnie jako uzupełnienie dotacji zwiększa się wydatki ze środków gminy na ten cel o 33.738,00 zł.

3. Z PUW zwiększono gminie dotacje:

- na wychowanie przedszkolne o 246.426,00 zł, w związku z tym zmniejsza się środki własne planowane na te zadania o kwotę 135.512,00 zł,

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. o 1.184,00 zł.

4. Zmniejszono dotację na zadania zlecone w opiece społecznej o 618,00 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, a następnie zwiększono ze środków rezerwy celowej budżetu państwa o 11.536,00 zł.

5. W transporcie i łączności zwiększono wydatki inwestycyjne o 15.000,00 zł, w tym na:

- dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Warele Nowe - 5.000,00 zł,

- dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Wojny Szuby Włościańskie - 10.000,00 zł.

6. W administracji zaplanowano zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby UM.

7. W ramach wydatków planowanych z funduszu sołeckiego wsi Dąbrowa Łazy przenosi się kwotę 8.622,00 zł z zakupu materiałów na zakupy inwestycyjne - zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej.

8. Zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w administracji o 637,00 zł, a zwiększa o taką kwotę wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót interwencyjnych.

9. W wydatkach na OSP przenosi się kwoty:

- 9.840,00 zł z wydatków na ekwiwalenty na wynagrodzenia bezosobowe,

- 2.910,00 zł z usług na wydatki za szkolenia członków OSP.

10. W oświacie i wychowaniu dokonuje się przeniesienia łącznie kwoty 777,00 zł z dodatkowego wynagrodzenie rocznego w szkołach podstawowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziałach przedszkolnych 53,00 zł i świetlicach szkolnych 224,00 zł oraz 500,00 zł na różne opłaty i składki w szkołach podstawowych.

11. W kulturze fizycznej przenosi się kwotę 4.200,00 zł planowaną w ramach FS Szepietowo z usług na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę szatni na stadionie.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/197/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 2014 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

600

60016

630

Pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi przez Średnicę Pawłowięta

100 000

2

600

60016

630

Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na wykonanie chodnika w Dąbrówce Kościelnej.

50 000

3

851

85154

280

Prowadzenie zajęć terapeutycznych

2 500

4

851

85154

282

Prowadzenie zajęć profilaktycznych

3 000

5

851

85154

282

Organizacja obozów profilaktycznych w czasie wakacji letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

20 000

6

851

85154

282

Upowszechnianie i organizowanie zajęć z kultury fizycznej, jako najbardziej właściwej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież

20 000

7

926

92605

282

Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę

75 000

Ogółem

270 500

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama