Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 46/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 9 stycznia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Przytuły nr XXVII/131/13 z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Przytuły
Nr XXVII/131/13 z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z brakiem przepisów uchylających Uchwałę Nr XIX/86/12 z dnia 29 listopada 2012 roku, co stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności wynikającej z tego artykułu zasady określoności i pewności prawa, jak też prawidłowej legislacji oraz § 39 ust. 1 w zw. z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. Nr 100, poz. 908),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa.

U z a s a d n i e n i e Rada Gminy Przytuły podjęła Uchwałę Nr XXVII/131/13 w dniu 5 grudnia 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. W badanej uchwale brak jest przepisów uchylających wcześniej podjętą w tej samej sprawie Uchwałę, Uchwałę Nr XIX/86/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych. W związku z powyższym podjęte są dwie uchwały o tożsamym zakresie przedmiotowym w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Stanowi to naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego zapisanej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz wywodzonych z niej podstawowych zasad tworzenia prawa, w szczególności zasad określoności i pewności prawa, jak też zasad prawidłowej legislacji. Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z Konstytucją (np. K 50/07, K 33/00). Istnienie dwóch uchwał regulujących ten sam zakres przedmiotowy narusza również
§ 39 ust. 1 w zw. z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. Nr 100, poz. 908), zgodnie z którym w przepisach końcowych aktu należy zamieścić przepisy uchylające, w których wyczerpująco wymienia się uchylane przepisy. Niedopuszczalne jest natomiast domyślne uchylenie poprzednio obowiązującego w danym zakresie aktu, poprzez podjęcie nowej regulacji.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe