Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006, zwanego dalej "obszarem Natura 2000".

2. Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000 z wyłączeniem pokrywających się z nim powierzchni rezerwatów przyrody Krasne, Budzisk, Woronicza, Jesionowe Góry, Las Cieliczański, Krzemienne Góry i Starodrzew Szyndzielski, dla których ustanowiono plany ochrony uwzględniające zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych PL - 1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Lokalizację działań ochronnych w formie zestawienia działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


dr inż. Lech Magrel


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ....................
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Opis granic obszaru Natura 2000.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ....................
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa obszaru Natura 2000.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ....................
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Identyfikacja zagrożeń.


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ....................
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Cele działań ochronnych.


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ....................
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Działania ochronne.


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ....................
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Lokalizacja działań ochronnych.


Uzasadnienie

Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 wyznaczony został na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.7.1992, str. 7 z późn. zm.). Jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (tzw. "obszar siedliskowy") zatwierdzony został decyzją wykonawczą Komisji 2013/741/UE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia siódmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE. L 350 z 21.12.2013 str. 287).

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 5 tej samej ustawy regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 z wyłączeniem pokrywających się z nim powierzchni 7 rezerwatów przyrody, takich jak: Krasne, Budzisk, Woronicza, Jesionowe Góry, Las Cieliczański, Krzemienne Góry i Starodrzew Szyndzielski. Dla przedmiotowych rezerwatów na mocy zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanowione zostały plany ochrony uwzględniające zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 cytowanej ustawy, planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części, pokrywającego się w całości lub w części z obszarem rezerwatu przyrody, dla którego ustanowiono plan ochrony uwzględniający zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10.

Zakres prac koniecznych do realizacji projektu planu zadań ochronnych regulują: art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 oraz z 2012 r. poz. 506) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. umożliwiono zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006, udział w pracach związanych z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych. W tym celu zorganizowano trzy spotkania dyskusyjne, których celem było wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną wiedzę na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z obszaru. Spotkania zorganizowano w terminach: 30 kwietnia 2013 r. w Białymstoku, 17 lipca 2013 r. w Supraślu i 18 lipca 2013 r. w Supraślu. Spotkania miały charakter otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszaru.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w pracach nad projektem planu zadań ochronnych, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wszelkie materiały dotyczące przebiegu i postępów prac nad planem zadań ochronnych publikowane były sukcesywnie na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku oraz na stronie internetowej GDOŚ (platforma informacyjno-komunikacyjna), za pośrednictwem których można było zgłaszać uwagi oraz wnioski. Konsultacje projektu Planu dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 zostały przeprowadzone w terminie 16 września - 07 października 2013 r. W trakcie konsultacji społecznych projektu PZO wpłynęły uwagi zgłoszone przez 24 instytucje. Wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostały rozpatrzone. Informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa - zostały ujęte w punkcie 11 szablonu dokumentacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006, dostępnym na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku pod linkiem:http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo/ .

Ustanowienie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 może powodować następujące skutki:

1/ ułatwione jest kwalifikowanie (screening) przedsięwzięć pod kątem możliwości wywierania negatywnego wpływu na obszar - z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie ujęte w planie jako zagrożenia należy traktować jako mogące negatywnie wpływać na obszar;

2/ cele planu zadań ochronnych są punktem odniesienia dla ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 oraz punktem odniesienia dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów;

3/ możliwe jest zastosowanie w razie potrzeby art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

4/ ułatwione jest wdrażanie programu rolnośrodowiskowego, który musi być zgodny z planem zadań ochronnych. Uchybienia rolników wobec tzw. zasady wzajemnej zgodności mogą być kontrolowane i są podstawy do stosowania sankcji w zakresie płatności bezpośrednich - w przypadku gdy podjęto działania w gospodarce rolnej niezgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych.

Nie wskazano potrzeby sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006.

Nie wprowadza się wskazań do zmian w istniejących dokumentach planistycznych, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. W analizowanych dokumentach planistycznych nie stwierdzono zapisów, które w znaczący negatywny sposób wpływałyby na przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, niniejsze zarządzenie zostało uzgodnione z Wojewodą Podlaskim (uzgodnienie z dnia 24 czerwca 2014 r.).

Mając powyższe na uwadze, wydanie zarządzenia jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe