Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 58.2014 Wójta Gminy Zawady

z dnia 11 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz § 11 uchwały Nr XXIXV/221/13 Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 11 064 481 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 9 482 270 zł;

b) majątkowe w kwocie 1 582 211 zł;

2) plan wydatków ogółem 11 567 785 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 8 504 591 zł;

b) majątkowe w kwocie 3 063 194 zł;

3) deficyt budżetu w wysokości 503 304 zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Zawady


Krzysztof Wądołowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 58.2014
Wójta Gminy Zawady
z dnia 11 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe