Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIII/717/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 28 - Dojlidy Górne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicom położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 28 - Dojlidy Górne, w obrębie Nr 24 - Dojlidy Górne, nadaje się nazwy:

1) Arnikowa - obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 888, 892/15, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2) Dzikiej Róży - obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 892/6, oznaczonej kolorem różowym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

3) Azaliowa - obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 892/1, oznaczonej kolorem niebieskim na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, stanowiącej przedłużenie dotychczasowego przebiegu ulicy Azaliowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LXIII/717/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 września 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe