Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 68/14 Wójta Gminy Sidra

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 oraz 1646 z 2014 r poz. 379 , 911 i 1146) zarządza się, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : 12 660 470 zł w tym :

a) dochody bieżące w kwocie 10 420 671 zł ;

b) dochody majątkowe w kwocie 2 239 799 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : 13 551 296 zł w tym :

a) Wydatki bieżące w kwocie 10 641 935 zł ;

b) Wydatki majątkowe w kwocie 2 909 361 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie 890 826 zł , zostanie pokryty z następujących źródeł :

a) Wolnych środków w kwocie 611 938 zł ;

b) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 278 888 zł ;

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Wójt


Jan Hrynkiewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/14
Wójta Gminy Sidra
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

1 509 648,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 509 648,00

1 509 648,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 509 648,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 509 648,00

1 509 648,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

750

Administracja publiczna

przed zmianą

1 463 887,00

1 463 887,00

1 385 467,00

1 119 950,00

265 517,00

0,00

78 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-4 000,00

-4 000,00

-4 000,00

0,00

-4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 463 887,00

1 463 887,00

1 385 467,00

1 119 950,00

265 517,00

0,00

78 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

przed zmianą

1 245 635,00

1 245 635,00

1 244 715,00

992 500,00

252 215,00

0,00

920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-4 000,00

-4 000,00

-4 000,00

0,00

-4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 245 635,00

1 245 635,00

1 244 715,00

992 500,00

252 215,00

0,00

920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

przed zmianą

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

10 500,00

10 500,00

10 500,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

przed zmianą

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-4 000,00

-4 000,00

-4 000,00

0,00

-4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

26 000,00

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

4 362 742,00

4 295 219,00

3 865 395,00

3 064 562,00

800 833,00

0,00

149 700,00

280 124,00

0,00

0,00

67 523,00

67 523,00

67 523,00

0,00

zmniejszenie

-12 981,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 981,00

-12 981,00

-12 981,00

0,00

zwiększenie

12 981,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 981,00

12 981,00

12 981,00

0,00

po zmianach

4 362 742,00

4 295 219,00

3 865 395,00

3 064 562,00

800 833,00

0,00

149 700,00

280 124,00

0,00

0,00

67 523,00

67 523,00

67 523,00

0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

przed zmianą

639 347,00

571 824,00

275 200,00

261 600,00

13 600,00

0,00

16 500,00

280 124,00

0,00

0,00

67 523,00

67 523,00

67 523,00

0,00

zmniejszenie

-12 981,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 981,00

-12 981,00

-12 981,00

0,00

zwiększenie

12 981,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 981,00

12 981,00

12 981,00

0,00

po zmianach

639 347,00

571 824,00

275 200,00

261 600,00

13 600,00

0,00

16 500,00

280 124,00

0,00

0,00

67 523,00

67 523,00

67 523,00

0,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

44 413,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 413,00

44 413,00

44 413,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

12 981,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 981,00

12 981,00

12 981,00

0,00

po zmianach

57 394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 394,00

57 394,00

57 394,00

0,00

Strona 1 z 2


6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

23 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 110,00

23 110,00

23 110,00

0,00

zmniejszenie

-12 981,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 981,00

-12 981,00

-12 981,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

10 129,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 129,00

10 129,00

10 129,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

10 515 508,00

9 115 795,00

7 828 755,00

5 162 102,00

2 666 653,00

203 000,00

686 267,00

337 773,00

0,00

60 000,00

1 399 713,00

1 399 713,00

154 713,00

0,00

zmniejszenie

-16 981,00

-4 000,00

-4 000,00

0,00

-4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 981,00

-12 981,00

-12 981,00

0,00

zwiększenie

16 981,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 981,00

12 981,00

12 981,00

0,00

po zmianach

10 515 508,00

9 115 795,00

7 828 755,00

5 162 102,00

2 666 653,00

203 000,00

686 267,00

337 773,00

0,00

60 000,00

1 399 713,00

1 399 713,00

154 713,00

0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

1 526 140,00

1 526 140,00

483 033,00

143 259,00

339 774,00

0,00

1 043 107,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 526 140,00

1 526 140,00

483 033,00

143 259,00

339 774,00

0,00

1 043 107,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 2


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/14
Wójta Gminy Sidra
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Do § 1 . Dokonano zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy przenosząc wydatki między paragrafami : w rozdziale 75023 zmniejszono wydatki § 4440 odpisy na zakładowy fundusz socjalny o kwotę 4 000 zł ,zwiększono wydatki § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 4 000 zł w celu sfinansowania składki PZU na ubezpieczenia komunikacyjne. W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono § 6059 wydatki inwestycyjne -udział środków krajowych o kwotę 12 981 zł , zwiększono § 6057 wydatki inwestycyjne - udział środków z budżetu funduszy unijnych o kwotę 12 981 zł . Dotyczy to budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach projektu "Gmina Sidra rozwija edukację przedszkolną " w ramach dofinansowania z EFS - działanie 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe