Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Turośl

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072/ oraz art. 211, 212, 216 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.603,10 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 139.760,00 zł. i zmniejsza o kwotę 134.760,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 74.603,10 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 74.603,10 zł do wysokości 774.421,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

§ 5. Przychody budżetu w kwocie 2.911.824,90 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.137.403,56 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 700.000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 774.421,34 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 225.578,66 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.911.824,90 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000,00 zł..

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkami majątkowymi.

§ 8. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 23.084.973,75 zł.

a) plan dochodów bieżących - 21.698.921,59 zł.

b) plan dochodów majątkowych - 1.386.052,16 zł.

2) Plan wydatków ogółem 23.859.395,09 zł.

a) plan wydatków bieżących - 18.751.386,93 zł.

b) plan wydatków majątkowych - 5.108.008,16 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody budżetu gminy na 2014r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki na 2014 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1

010

01010

6050
6057
6059

Wodociągowanie gminy Turośl (I etap)
"Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Leman oraz wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - etap I odcinek Łacha, Zimna, Leman"

1.751.029,00

Gmina Turośl

2

010

01010

6050
6057
6059

Wodociągowanie gminy Turośl (II etap)
"Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - etap II odcinek Ksebki"

1.310.784,00

Gmina Turośl

3

600

60078

6050

Przebudowa drogi gminnej Nr 104423B Pupki - Cieciory w km. 0+000 - 1+800 - II etap

357.000,00

Gmina Turośl

4

600

60078

6050

Przebudowa drogi gminnej Nr 104442B relacji Leman - Leman (Zapole) w km 0+400 - 2+500

1.224.000,00

Gmina Turośl

5

720

72095

6067
6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - zakup sprzętu komputerowego

107.864,00

Gmina Turośl

6

801

80101

6050

Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Lemanie

121.500,00

Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl w Turośli

7

630

63003

6050

Przebudowa Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Ptakach

25.000,00

Gmina Turośl

8

921

92109

6050

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli

22.140,00

Gmina Turośl

9

853

85395

6057
6059
6067
6069

Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Turośl

183.691,16

Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl w Turośli

10

600

60016

6050

Przygotowanie dokumentacji projektowej dróg wewnętrznych w Turośli

5.000,00

Gmina Turosl

RAZEM

5.108.008,16

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe