Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 20.103.196 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.388.132 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 3.715.064 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 19.649.156 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14.493.293 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 5.155.863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości - 50.000 zł

2) celową w wysokości - 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 454.040 zł z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 454.040 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 735.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.189.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.662.581 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działałań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.462.581 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.114 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97.614 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł i wydatki w kwocie 12.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 522.156 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 577.156 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 9. Wyodrębnia się w budżetcie kwotę 75.545 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Bargłówka kwotę 12.125 zł,

2. Sołectwa Brzozówka kwotę 17.280 zł,

3. Sołectwa Pomiany kwotę 5.250 zł,

4. Sołectwa Solistówka kwotę 14.390 zł,

5. Sołectwa Tajno Stare kwotę 14.500 zł,

6. Sołectwa Wólka Karwowska kwotę 12.000 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.118.609 zł, koszty - 1.118.609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.662.581 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.462.581 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
W 2015 ROKU


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN PRZYCHODÓW i KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe