reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/32/15 Rady Gminy Gródek

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gródek na lata 2015 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Uchwała określa program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2015 - 2019.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gródek;

2) Programie - należy przez to rozumieć wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gródek na lata 2015-2019, określony w niniejszej uchwale;

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150);

4) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

5) mieszkaniowym zasobie Gminy - należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność Gminy;

6) lokalu - należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;

7) lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy, a także lokal o obniżonym standardzie w tymczasowym obiekcie budowlanym;

8) lokalu zamiennym - należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy;

9) czynszu - należy przez to rozumieć czynsz ustalony dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;

10) KZB - należy przez to rozumieć Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku.

§ 3. Program będzie przyczyniał się do realizacji następujących celów:

1) racjonalizacji gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz gospodarki czynszowej poprzez urealnienie stawki czynszu oraz poprzez stosowanie obniżek dla osób o niskich dochodach;

2) rozwoju komunalnego budownictwa mieszkaniowego;

3) poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy;

4) prywatyzacji mieszkaniowego zasobu Gminy.

§ 4. 1. Celem strategicznym Programu jest tworzenie warunków do realizowania ustawowych zadań przez Gminę w zakresie zapewniania lokali socjalnych i zamiennych oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

2. Przyjmuje się następujące priorytety Programu, począwszy od najbardziej istotnych dla realizacji ustawowych zadań Gminy:

1) zapewnianie lokali zamiennych osobom wykwaterowywanym z budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańców;

2) zapewnianie lokali zamiennych osobom wykwaterowywanym z budynków mieszkalnych przeznaczonych do remontu lub rozbiórki;

3) zapewnianie lokali socjalnych osobom eksmitowanym (z prawem do lokalu socjalnego) z mieszkaniowego zasobu Gminy oraz z zasobów mieszkaniowych innych właścicieli;

4) zapewnianie lokali mieszkalnych osobom o niskich dochodach, nie posiadającym prawa do innego lokalu.

Rozdział 2.
PROGNOZA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

§ 5. Zadania określone w § 4 ust. 1 uchwały, Gmina wykonuje wykorzystując mieszkaniowy zasób Gminy bądź w inny sposób, m.in. wynajmując lokale od innych właścicieli.

§ 6. 1. Stan mieszkaniowego zasobu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

1.

Liczba budynków ogółem:

22


1) stanowiących własność i współwłasność Gminy

17


2) wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy

5

2.

Liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy:

73


1) w budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy

51


2) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy

22

3.

Powierzchnia użytkowa lokali gminnych w m2 :

2.855,17


1) w budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy

1.905,11


2) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy

950,06

4.

Liczba osób zamieszkujących w lokalach gminnych

202


1) w budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy

127


2) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy

75

5.

Średnia wielkość lokalu mieszkalnego w m2:

39,11


1) w budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy

37,36


2) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy

43,18

6.

Ilość budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy

5


1) zarządzanych przez Komunalny Zakład Budżetowy

0


2) będących w obcym zarządzie

5

7.

Średni udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (w %)

24,74

2. W mieszkaniowym zasobie Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. istnieje 7 lokali socjalnych.

§ 7. W celu zapewnienia właściwych warunków realizacji zadań Gminy zakłada się, że 1 lokal socjalny będzie wolny i będzie wykorzystywany na czas remontu innych lokali.

§ 8. 1. Przewiduje się, że w ciągu kilku najbliższych lat liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy będzie systematycznie malała przede wszystkim ze względu na stworzenie preferencyjnych zasad wykupu lokali wraz z systemem bonifikat.

2. Przyjmuje się następującą prognozę wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy w kolejnych latach:

Lokale

2015

2016

2017

2018

2019

Lokale mieszkalne:


73

75

77

77

78

w tym lokale socjalne

7

9

11

11

12

3. W celu zaspokojenia potrzeb Gminy w zakresie lokali socjalnych wielkość tego zasobu powinna wynosić w 2019 r. około 12 lokali.

§ 9. Stan techniczny 17 budynków na dzień 31 grudnia 2014 r. będących w zarządzie KZB i Wójta Gminy Gródek przedstawiał się następująco:

Lp.

Zarządca
budynku

Położenie budynku

Rok budowy

Ilość lokali
w budynku (w tym własność Gminy)

Przewidywane remonty


1.

KZB

ul. Michałowska 9

1920

4 (2)

wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, wykonanie nowej toalety drewnianej, obicie części elewacji budynku mieszkalnego szalówką drewnianą


2.

KZB


ul. Białostocka 6

1915

5 (5)

w najbliższych latach nie przewiduje się remontu

3.

KZB

ul. Białostocka 8

1915

2 (2)

w najbliższych latach nie przewiduje się remontu


4.

KZB


ul. Białostocka 10

1920

2 (2)

w najbliższych latach nie przewiduje się remontu


5.

KZB


ul. Białostocka 12

1920

6 (3)

w najbliższych latach nie przewiduje się remontu


6.

KZB


ul. Białostocka 18

1920

3 (3)

wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym


7.

KZB


ul. Białostocka 60

1925

4 (3)

w najbliższych latach nie przewiduje się remontu


8.

KZB


ul. Białostocka 76

1925

12 (12)

naprawa pokrycia dachowego na toaletach

9.

KZB

ul. Białostocka 78

1925

1 (1)

w najbliższych latach nie przewiduje się remontu

10.

KZB

ul. Chodkiewiczów 22

1920

2 (1)

w najbliższych latach nie przewiduje się remontu


11.

KZB


ul. Chodkiewiczów 25

1920

6 (5)

wymiana pokrycia dachowego i przebudowa kominów budynku mieszkalnego


12.

KZB


ul. Chodkiewiczów 38

1920

2 (1)

w najbliższych latach nie przewiduje się remontu


13.

KZB


ul. Młynowa 7

1915

1 (1)

w najbliższych latach nie przewiduje się remontu


14.

KZB


ul. Fabryczna 1

1915

3 (3)

docieplenie elewacji budynku i wymiana drzwi

15.

Wójt Gminy Gródek

Grzybowce 22

1930

1 (1)

w najbliższych latach nie przewiduje się remontu

16.

Wójt Gminy Gródek

Straszewo 29

1930

1 (1)

w najbliższych latach nie przewiduje się remontu

17.

Wójt Gminy Gródek

Podozierany 8

1930

4 (4)

w najbliższych latach nie przewiduje się remontu

Rozdział 3.
REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

§ 10. Działania remontowe i modernizacyjne wynikać będą z planów gospodarczych oraz przeglądów technicznych budynków przeprowadzanych przez KZB oraz wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy.

§ 11. W 2015 r. planuje się wykonanie bieżących prac remontowych w budynkach stanowiących własność Gminy na kwotę około 45.000 zł.

§ 12. Nakłady na remonty mieszkaniowego zasobu Gminy w latach następnych planuje się utrzymać na niezmienionym poziomie.

Rozdział 4.
PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI

§ 13. Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych będzie prowadzona na zasadach preferencyjnych z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Szczegółowe zasady udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy na rzecz ich najemców określa indywidualnie Rada Gminy Gródek.

§ 14. W ostatnich 5 latach średnia roczna ilość sprzedawanych lokali wyniosła ok. 3. W celu utrzymania minimalnej ilości lokali mieszkalnych niezbędnych dla realizacji ustawowych zadań Gminy, konieczne jest wykonanie remontów w mieszkaniach będących w dyspozycji KZB. Na czas remontu zabezpiecza się 1 lokal socjalny.

§ 15. Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych będzie prowadzona do czasu osiągnięcia minimalnej wielkości docelowego zasobu mieszkaniowego Gminy.

§ 16. W procesie sprzedaży lokali mieszkalnych priorytet stanowić będzie sprzedaż lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy.

§ 17. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2015-2019 oraz dochody ze sprzedaży kształtują się następująco:

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Prognoza sprzedaży lokali mieszkalnych

2

2

3

3

4

Średnia cena za 1 m2 lokalu mieszkalnego bez bonifikaty

900,0

900,0

950,0

1000,0

1050,0

Średnia cena za 1 m2 lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty

35 %

585,0

585,0

617,5

650

682,5

Rozdział 5.
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU

§ 18. Z uwagi na stan techniczny i standard mieszkaniowego zasobu Gminy, polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać w kierunku zwiększenia ilości środków finansowych koniecznych do utrzymania zasobów mieszkaniowych w co najmniej nie pogorszonym stanie technicznym. W tym celu należy dążyć do uzyskania stawki czynszu na poziomie, który zapewni pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością, w szczególności administrowania, konserwacji i bieżących remontów.

§ 19. Proces urealniania czynszów, wynikający z konieczności racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, będzie powiązany z niżej wymienionymi działaniami:

1) ochroną uboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych poprzez stosowanie systemu dodatków mieszkaniowych przewidzianych ustawą o dodatkach mieszkaniowych;

2) stałym polepszaniem stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy;

3) zwiększeniem nakładów na remonty budynków mieszkalnych.

§ 20. Stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy ustala się z uwzględnieniem następujących czynników obniżających wartość użytkową lokalu:

1) lokal położony na poddaszu;

2) brak w lokalu sieci wodociągowej;

3) brak w lokalu sieci kanalizacyjnej;

4) brak w lokalu sieci c.o.

Rozdział 6.
SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

§ 21. Organizacja zarządzania lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy opiera się obecnie na:

1) jednostce organizacyjnej Gminy odpowiedzialnej za zarządzanie zasobem mieszkaniowym, tj. KZB;

2) właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Gminy.

§ 22. 1. Zmiany w systemie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy będą wynikać:

1) z działań prowadzonych przez KZB, zmierzających do:

a) stałego podnoszenia standardu usług świadczonych na rzecz najemców,

b) zwiększenia efektywności gospodarowania majątkiem Gminy,

c) zabezpieczania interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych;

2) ze wzmożonego nadzoru i kontroli właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy nad działalnością KZB.

2. Gmina może powierzyć zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy podmiotowi innemu niż KZB.

Rozdział 7.
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§ 23. 1. Wysokość wydatków związanych z utrzymaniem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wyniosła ogółem 73,79 zł/m2 powierzchni użytkowej, w tym na remonty - 15,76 zł/m2 powierzchni użytkowej (dotyczy lokali w budynkach komunalnych, według danych na dzień
31 grudnia 2014 r.). Zakłada się, że wysokość tych wydatków będzie wzrastać w kolejnych latach co najmniej o wskaźnik wzrostu stawki czynszu (w zł/m2 p.u./miesiąc).

2. Przewidywaną wysokość wydatków związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego w kolejnych latach prezentuje poniższa tabela:

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Koszty eksploatacji budynków mieszkalnych,
w tym:

210.680,0

210.680,0

210.680,0

210.680,0

210.680,0

210.680,0

Koszty remontów i awarii budynków mieszkalnych,
w tym:
- koszty poniesione na fundusz remontowy w obcym zarządzie,
- koszty poniesione na pozostałe remonty

45.000,0


36.200,0

8.800,0

45.000,0


36.200,0

8.800,0

45.000,0


36.200,0

8.800,0

45.000,0


36.200,0

8.800,0

45.000,0


36.200,0

8.800,0

45.000,0


36.200,0

8.800,0

Koszty zarządu nieruchomości wspólnych będących w obcym zarządzie

16.600,0

16.600,0

16.600,0

16.600,0

16.600,0

16.600,0

Koszty zarządu nieruchomości w budynkach zarządzanych przez KZB

56.000,0

56.000,0

56.000,0

56.000,0

56.000,0

56.000,0

Pozostałe koszty,
w tym :
- podatek od nieruchomości,
- media w obcym zarządzie,
- przeglądy okresowe i inne opłaty

93.080,0

10.700,0
73.000,0
9380.0

93.080,0

10.700,0
73.000,0
9380.0

93.080,0

10.700,0
73.000,0
9380.0

93.080,0

10.700,0
73.000,0
9380.0

93.080,0

10.700,0
73.000,0
9380.0

93.080,0

10.700,0
73.000,0
9380.0

3. Na koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy składają się:

1) koszty bieżącej eksploatacji;

2) koszty wynagrodzenia zarządcy;

3) zaliczki na fundusz remontowy;

4) koszty remontów kapitalnych i modernizacji.

§ 24. Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy będą finansowane z następujących źródeł:

1) środki wewnętrzne:

a) środki uzyskiwane z wpływów z majątku własnego Gminy, w tym m.in. z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych,

b) wpływy z funduszu remontowego tworzonego w ramach budżetu KZB;

2) środki zewnętrzne:

a) finansowe wsparcie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,

b) preferencyjne kredyty przewidziane dla mieszkalnictwa.

Rozdział 8.
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

§ 25. Za niezbędne uznaje się działania zmierzające do poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności do:

1) efektywnego funkcjonowania KZB realizującego zadania Gminy w tym zakresie,

2) pozyskiwania lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne, szczególnie dla osób, w stosunku do których sąd orzekł eksmisję z lokalu,

3) zapewnienia regularnego i terminowego otrzymywania należności z tytułu czynszu poprzez:

a) reagowanie w momencie pojawienia się zaległości czynszowych obejmujących trzy kolejne okresy płatności - ustalenie sytuacji materialnej i życiowej rodziny,

b) określenie sposobów udzielenia pomocy - ze środków pomocy społecznej, udzielenie informacji w kwestii możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy bądź udzielenie obniżki czynszu,

c) skutecznej windykacji zaległości czynszowej.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wieczysław Gościk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama