Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu osady Osowiec - Twierdza

Tekst pierwotny

Na podstawie art.35 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 i z 2014r. poz.1072) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osady Osowiec-Twierdza Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala Statut osady Osowiec - Twierdza obowiązujący  stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Goniądza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie nadania statutów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk


Załącznik do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 18 lutego 2015 r.

STATUT OSADY OSOWIEC-TWIERDZA

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Goniądz,

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Osady Osowiec - Twierdza,

3) Osadzie - należy przez to rozumieć Osadę Osowiec-Twierdza,

4) Zarządzie Osady - należy przez to rozumieć Zarząd Osady Osowiec - Twierdza

5) Przewodniczącym – Przewodniczącego Zarządu Osady Osowiec-Twierdza

6) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Goniądzu,

7) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Goniądza,

Rozdział 2. Nazwa, teren działania Osady Osowiec-Twierdza.

§ 2. 1. Wspólnota mieszkańców osady Osowiec-Twierdza stanowi osadę, której nazwa brzmi: Osowiec-Twierdza.

2. Osada posługują się pieczęcią podłużną o treści:

Osada Osowiec-Twierdza

Przewodniczący Osady

Gmina Goniądz

§ 3. 1. Osada położona jest w Gminie Goniądz i obejmuje obszar osady Osowiec - Twierdza.

2. Osada jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.

Rozdział 3. Zadania Osady i sposób ich realizacji.

§ 4. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Osady jest zapewnienie jej mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2. Do zadań Osady należy w szczególności:

1) zarządzanie i korzystanie z posiadanego i przekazanego Osadzie mienia,

2) gospodarowanie środkami finansowymi przekazanymi Osadzie,

3) utrzymanie porządku i czystości na terenie Osady,

4) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Osady,

6) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym,

7) współdziałanie w organizowaniu pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców Osady, w szczególności osób dla osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku,

8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Osady,

9) współdziałanie w zapobieganiu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na terenie Osady,

10) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych.

§ 5. 1. Zadania określone w § 4 Statutu Osady realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Osady,

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Osady,

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Osady,

4) współpraca z organami Gminy przy organizacji i przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Gminy.

Rozdział 4. Organizacja i zadania organów Osady.

§ 6. 1. Organami Osady są:

1) Zebranie Osady jako organ uchwałodawczy,

2) Zarząd Osady jako organ wykonawczy.

2. Na czele Zarządu Osady stoi Przewodniczący.

3. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu odpowiada kadencji Rady Miejskiej. W przypadku zmiany Przewodniczącego lub Zarządu w trakcie kadencji, kadencja nowo wybranych upływa z końcem kadencji Rady Miejskiej.

4. Po upływie kadencji Przewodniczący wykonuje obowiązki do dnia wyboru nowego Przewodniczącego.

5. Przekazanie obowiązków pomiędzy ustępującym Przewodniczącym, a nowo wybranym następuje w terminie 3 dni od daty wyborów w formie protokołu zdawczo – odbiorczego, przedkładanego niezwłocznie Burmistrzowi.

§ 7. 1. Do kompetencji Zebrania Osady należy:

1) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania Osady nie zastrzeżonych dla Przewodniczącego lub Zarządu Osady,

2) dysponowanie środkami pieniężnymi przeznaczonymi dla Osady w budżecie Gminy,

3) upoważnianie Przewodniczącego do gospodarowania środkami, o których mowa w pkt. 2 w ustalonym zakresie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Osady - z wyjątkiem środków funduszu sołeckiego w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r, poz. 301),

2. Kopie protokołów, uchwały oraz inne akty podejmowane przez Zebranie Osady, Przewodniczący przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od dnia Zebrania Osady.

§ 8. 1. Prawo do uczestniczenia w Zebraniu Osady mają wszyscy mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie Osady.

2. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zebraniu Osady, a w szczególności osoby uprawnione do głosowania potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności sporządzonej przez Przewodniczącego, wyłożonej w miejscu Zebrania Osady.

3. Lista obecności mieszkańców uprawnionych do głosowania stanowi podstawę do stwierdzenia prawomocności obrad.

§ 9. 1. Zebranie Osady, z zastrzeżeniem § 12 ust.2 niniejszego Statutu, zwołuje Przewodniczący:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek:

a) 1/10 mieszkańców Osady uprawnionych do głosowania na Zebraniu Osady,

b) Rady Miejskiej,

c) Burmistrza,

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku.

2. Zebranie Osady zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb.

3. Termin i miejsce Zebrania Osady, Przewodniczący podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w Osadzie nie później niż 5 dni przed terminem zebrania.

4. Zebranie Osady otwiera Przewodniczący i przewodniczy jego obradom z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 Statutu.

5. Zebranie Osady może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania z zastrzeżeniem § 12 ust. 5 Statutu.

6. Zebranie Osady jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osady.

7. Liczbę uprawnionych do głosowania mieszkańców Osady określa Burmistrz na podstawie stałego rejestru wyborców, na 2 dni przed terminem Zebrania Osady.

8. W przypadku braku na Zebraniu Osady określonej w ust. 6 liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców Osady, Przewodniczący zwołuje drugie Zebranie Osady, obejmujące ten sam porządek obrad, w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zebrania Osady.

9. W drugim terminie Zebranie Osady jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania mieszkańców Osady.

10. Uchwały Zebrania Osady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Zwykła większość głosów oznacza, że liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę.

11. Uchwały oraz inne dokumenty Zebrania Osady podpisuje Przewodniczący lub przewodniczący zebrania.

12. Zebrania Osady są protokołowane. Protokół z Zebrania Osady podpisuje protokolant oraz Przewodniczący (lub protokolant i przewodniczący zebrania) z zastrzeżeniem § 13 ust.5.

13. Porządek obrad ustala Zebranie Osady na podstawie projektu porządku obrad przedstawionego przez Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 12 ust.2 i 3.

§ 10. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Osady i reprezentowanie Osady na zewnątrz,

2) zwoływanie i organizowanie Zebrań Osady,

3) wykonywanie uchwał Zebrania Osady,

4) organizowanie, koordynowanie inicjatyw, przedsięwzięć społecznych, w tym wspólnych prac, służących poprawie warunków życia mieszkańców Osady,

5) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu Osady,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Osady i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

7) powiadamianie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza o terminie, miejscu i tematyce organizowanych Zebrań Osady i posiedzeń Zarządu Osady,

8) uczestniczenie w zebraniach Sołtysów i Przewodniczących zwoływanych przez Burmistrza,

9) upowszechnianie wśród mieszkańców Osady treści uchwał Rady Miejskiej, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego oraz zarządzeń Burmistrza, jak również innych aktów poprzez rozplakatowanie ich na tablicy ogłoszeń oraz informowanie podczas zebrań, spotkań i bieżących kontaktów z mieszkańcami,

10) na wniosek Burmistrza uczestniczenie z głosem doradczym przy odbiorze inwestycji, remontów i innych zadań wykonywanych przez Gminę na terenie Osady,

11) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności i działalności Zarządu Osady na Zebraniu Osady.

12) składanie sprawozdania za okres całej kadencji ze swojej działalności i Zarządu Osady na Zebraniu Osady zarządzonym w celu wyborów organów Osady,

13) wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej powierzonych mu przepisami prawa.

§ 11. 1. Zarząd Osady składa się z 3 osób w tym z Przewodniczącego.

2. Zarząd Osady jest organem wykonawczym.

3. Posiedzenia Zarządu Osady zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb.

4. Posiedzenia Zarządu Osady są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Osady.

Rozdział 5. Zasady i tryb wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osady.

§ 12. .1. Wybory Przewodniczącego i Zarządu Osady na nową kadencję odbywają się nie później niż 6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

2. Obwieszczenie o miejscu i terminie Zebrania Osady zwołanego w celu wyborów wraz z porządkiem obrad sporządza Burmistrz i podaje je do publicznej wiadomości, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą wyborów.

3. Porządek obrad Zebrania Osady zwołanego w celu wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osady powinien zawierać w szczególności:

1) otwarcie Zebrania Osady,

2) stwierdzenie quorum,

3) wybór przewodniczącego Zebrania Osady,

4) złożenie przez Przewodniczącego sprawozdania z działalności Przewodniczącego i Zarządu Osady za okres całej kadencji,

5) wybór Komisji Skrutacyjnej,

6) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego,

7) głosowanie tajne i wybór Przewodniczącego,

8) ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego,

9) ustalenie liczby członków Zarządu Osady,

10) zgłaszanie kandydatów do Zarządu Osady ,

11) głosowanie tajne i wybór Zarządu Osady,

12) ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Osady,

13) wolne wnioski i zapytania.

4. Zebranie Osady zwołane w celu wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osady otwiera Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona, który zarządza wybór Przewodniczącego Zebrania Osady do prowadzenia obrad.

5. Zebranie Osady wybiera Przewodniczącego Zebrania Osady w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

6. Przewodniczący i Zarząd Osady wybierani są na Zebraniu Osady w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.

§ 13. 1. Prawo wybierania i prawo wybieralności mają stali mieszkańcy Osady uprawnieni do głosowania.

2. Liczbę osób uprawnionych do głosownia w Osadzie określa Burmistrz na podstawie stałego rejestru wyborców, na 2 dni przed terminem Zebrania Osady zwołanego celem przeprowadzenia wyborów.

3. Osoby uprawnione do głosowania potwierdzają udział w zwołanym w celu wyborów Zebraniu Osady własnoręcznym podpisem na liście osób uczestniczących w Zebraniu Osady, oraz potwierdzają swoje uprawnienie do głosowania poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce na liście.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania, o której mowa w ust.3 służy do stwierdzenia prawomocności obrad oraz ustalenia wyników głosowania.

5. Protokół z przebiegu Zebrania Osady w celu wyborów podpisuje protokolant i Przewodniczący Zebrania Osady.

6. Techniczno – organizacyjne warunki przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osady zapewnia Burmistrz.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osady wymagana jest obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa uprawionych do głosowania.

2. W przypadku braku na Zebraniu Osady określonej w ust. 1 liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla, Burmistrz zwołuje drugie Zebranie Osady, obejmujące ten sam porządek obrad, w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zebrania Osady.

3. Do wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osady w drugim terminie Zebranie Osady jest uprawnione bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania mieszkańców Osady.

§ 15. 1. Zebranie Osady wybiera 3-osobową Komisję Skrutacyjną w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, która przeprowadza wybory Przewodniczącego i Zarządu Osady.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Przewodniczącego i członka Zarządu Osady lub przewodniczącego Zebrania Osady.

3. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

4. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

5. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów – każda zgłoszona osoba musi wyrazić zgodę na kandydowanie; zgłaszanie kandydatów odbywa się ustnie spośród kandydatów uczestniczących w Zebraniu Osady,

2) zgłoszenie Zebraniu Osady wniosku o zamknięcie listy kandydatów; wniosek podlega przegłosowaniu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

3) sporządzenie kart do głosowania opatrzonych pieczątką Rady Miejskiej w Goniądzu poprzez wpisanie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów,

4) poinformowanie uczestników Zebrania Osady o:

a) prawie i obowiązku złożenia własnoręcznego podpisu na liście osób uprawnionych do głosowania,

b) liczbie sporządzonych kart do głosowania, która musi być zgodna z liczbą osób uprawnionych do głosowania,

c) o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

6) przeprowadzenie tajnego głosowania:

a) odczytanie Zebraniu Osady treści karty do głosowania,

b) wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym do głosowania,

c) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów,

d) sporządzenie protokołu z głosowania i wynikach wyborów,

e) ogłoszenie wyników głosowania i wyników wyborów,

f) podpisanie protokołu przez członków Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Zebrania Osady o zatwierdzającego prawidłowy przebieg wyborów zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

6. Po zakończeniu wyborów karty do głosowania powinny być uporządkowane, opieczętowane i zapakowane w oddzielne pakiety z przeprowadzonych wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osady i przekazane Burmistrzowi wraz z protokołami z głosowania i wyników wyborów oraz z pozostałymi dokumentami z przeprowadzonego głosowania.

§ 16. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Przewodniczącego, a w drugiej kolejności przeprowadza się wybory Zarządu Osady.

§ 17. 1. Przy zgłoszeniu dwóch lub więcej kandydatów na Przewodniczącego głosowanie odbywa się na jednego kandydata, poprzez pozostawienie znaku „ X” obok nazwiska kandydata na którego oddaje się swój głos.

2. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

3. Jeżeli dwóch kandydatów otrzyma największą i równą liczbę głosów, ta sama Komisja Skrutacyjna po ogłoszeniu wyników wyboru, niezwłocznie organizuje się i przeprowadza ponowne głosowanie celem dokonania wyboru spośród tych dwóch kandydatów.

§ 18. 1. Przy zgłoszeniu jednego kandydata na Przewodniczącego głosujący za wyborem głosują na tego kandydata wpisując głos „TAK” lub „NIE”.

2. Za wybranego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu liczba głosów „TAK” przewyższa liczbę głosów „NIE”.

§ 19. 1. Głosowanie do Zarządu Osady odbywa się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwisk kandydatów na których oddaje się swój głos, w liczbie nieprzekraczającej ustaloną liczbę członków Zarządu Osady.

2. Na członków Zarządu Osady zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, a nie wystarcza dla nich miejsc w Zarządzie Osady to przeprowadza się ponowne głosowanie w części dotyczącej miejsc nieobsadzonych z udziałem tych kandydatów, którzy otrzymali największą i równą liczbę głosów.

Rozdział 6. Zasady i tryb odwoływania Przewodniczącego i Zarządu Osady.

§ 20. 1. Przewodniczący i członkowie Zarządu Osady mogą być przez Zebranie Osady odwołani przed upływem kadencji w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków, naruszania postanowień Statutu lub nie realizowania uchwał Zebrania Osady.

2. O odwołanie Przewodniczącego, członka Zarządu Osady lub całego Zarządu Osady może wystąpić:

a) Burmistrz,

b) grupa mieszkańców w liczbie odpowiadającej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osady.

3. Odwołanie Przewodniczącego lub całego Zarządu Osady następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ich wyborze.

4. Przewodniczący lub członkowie Zarządu Osady mogą w toku kadencji złożyć rezygnację z pełnionych funkcji. Rezygnację składa się Burmistrzowi, który uwzględniając termin złożonych rezygnacji, podejmuje stosowne działania w kierunku prawidłowego funkcjonowania Osady.

Rozdział 7. Zasady i tryb zarządzenia oraz przeprowadzenia wyborów przedterminowych i uzupełniającychPrzewodniczącego i Zarządu Osady.

§ 21. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji Przewodniczącego lub całego Zarządu Osady, Rada Miejska zarządza wybory przedterminowe, w terminie 30 dni licząc od dnia odwołania lub złożenia rezygnacji.

2. Nie przeprowadza się wyborów Przewodniczącego lub całego Zarządu Osady w przypadku, gdy do zakończenia kadencji pozostało 6 miesięcy. Burmistrz na ten okres powierza obowiązki Przewodniczącego osobie wskazanej przez Zebranie Osady.

Rozdział 8. Zasady i tryb wnoszenia protestów wyborczych.

§ 22. Przeciwko ważności wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osady może wnieść osoba uprawniona do głosowania protest do Rady Miejskiej z powodu naruszenia przepisów Statutu dotyczących głosowania, ustalenia wyników wyborów w terminie 7 dni od dnia wyborów.

Rozdział 9. Zasady gospodarowania mieniem i gospodarka finansowa Osady.

§ 23. 1. Osada może korzystać z przekazanych Osadzie do korzystania składników mienia komunalnego i rozporządzać dochodami z tego źródła.

2. Osadzie mogą być przekazane w szczególności:

1) nieruchomości,

2) inne składniki mienia komunalnego, np. stanowiące wyposażenie siedziby organów Osady.

3. Przekazanie Osadzie mienia komunalnego do korzystania następuje na podstawie protokołu przekazania sporządzonego przez Burmistrza oraz Przewodniczącego.

4. Osada może prowadzić gospodarkę finansową w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy.

5. Kontrolę nad działalnością finansową Osady sprawuje Burmistrz.

Rozdział 10. Nadzór i kontrola nad działalnością organów Osady.

§ 24. Nadzór nad działalnością organów Osady sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem przez Burmistrza.

Rozdział 11. Postanowienia końcowe.

§ 25. Zmiany Statutu wprowadza się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe