Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4.26.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h oraz art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz.594, z 2014r. poz. 1072) uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 6.27.2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

przyznawanie pomocy społecznej oraz prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe