Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Sejny

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 10 pkt 4 uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2015 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę
370 689,99 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę58 274,00 zł.;

2) zwiększa się wydatki o kwotę428 963,99 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem:10 948 176,78 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 902 664,78 zł.,

b) majątkowe w kwocie45 512,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem:11 786 326,78 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 618 720,78 zł.,

b) majątkowe w kwocie1 167 606,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

9 368 087,00

0,00

9 368 087,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

370 516,20

370 516,20

01095

Pozostała działalność

0,00

370 516,20

370 516,20

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

370 516,20

370 516,20

852

Pomoc społeczna

1 184 105,79

173,79

1 184 279,58

85215

Dodatki mieszkaniowe

173,79

173,79

347,58

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

173,79

173,79

347,58

Razem:

1 209 399,79

370 689,99

1 580 089,78

OGÓŁEM:

10 577 486,79

370 689,99

10 948 176,78

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2015 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

10 948 176,78

1. Dochody bieżące

10 902 664,78

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

49 963,00

2. Dochody majątkowe

45 512,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

0,00

- dochody ze sprzedaży majątku

0,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

45 512,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

962 388,00

0,00

962 388,00

60016

Drogi publiczne gminne

518 288,00

0,00

518 288,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

154 918,00

-30 000,00

124 918,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 000,00

30 000,00

54 000,00

750

Administracja publiczna

2 125 681,00

0,00

2 125 681,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 948 986,00

-24,00

1 948 962,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 450,00

-24,00

120 426,00

75045

Kwalifikacja wojskowa

0,00

24,00

24,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

24,00

24,00

852

Pomoc społeczna

926 427,00

0,00

926 427,00

85206

Wspieranie rodziny

30 000,00

-25 000,00

5 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

30 000,00

-25 000,00

5 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 344,00

2 000,00

22 344,00

4580

Pozostałe odsetki

500,00

2 000,00

2 500,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

231 700,00

-2 000,00

229 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 970,00

-1 000,00

7 970,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

-1 000,00

2 000,00

85295

Pozostała działalność

123 200,00

25 000,00

148 200,00

3110

Świadczenia społeczne

119 200,00

25 000,00

144 200,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 192 689,00

0,00

1 192 689,00

90095

Pozostała działalność

598 119,00

0,00

598 119,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

123 287,00

-1 250,00

122 037,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 900,00

1 250,00

8 150,00

Razem:

10 206 237,00

0,00

10 206 237,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

370 516,20

370 516,20

01095

Pozostała działalność

0,00

370 516,20

370 516,20

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

4 006,62

4 006,62

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

685,13

685,13

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

37,89

37,89

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

28,28

28,28

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2 507,10

2 507,10

4430

Różne opłaty i składki

0,00

363 251,18

363 251,18

852

Pomoc społeczna

1 184 105,79

173,79

1 184 279,58

85215

Dodatki mieszkaniowe

173,79

173,79

347,58

3110

Świadczenia społeczne

170,31

170,31

340,62

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3,48

3,48

6,96

Razem:

1 209 399,79

370 689,99

1 580 089,78

OGÓŁEM:

11 415 636,79

370 689,99

11 786 326,78

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2015 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

11 786 326,78

1. Wydatki bieżące

10 618 720,78

1) wydatki jednostek budżetowych

8 700 181,16

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 754 031,64

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 946 149,52

2) dotacje na zadania bieżące

75 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 757 758,62

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 781,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

27 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 167 606,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 167 606,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

753 543,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma FB-II.3111.138.2015.IS Wojewody Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. zwiększającego dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za pierwszy okres płatniczy.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.126.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 08 kwietnia 2015r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 75045 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Administracja publiczna w rozdziale 85206 § 4330 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Administracja publiczna w rozdziale 85219 §§ 4210 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85212 na pozostałe odsetki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma FB-II.3111.138.2015.IS Wojewody Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. zwiększającego dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za pierwszy okres płatniczy.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.126.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 08 kwietnia 2015r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe