Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Sejny

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę
7 790,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, tj. zwiększa się wydatki o kwotę
7 790,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem:10 955 966,78 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 910 454,78 zł.,

b) majątkowe w kwocie45 512,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem:11 794 116,78 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 626 510,78 zł.,

b) majątkowe w kwocie1 167 606,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 8 maja 2015 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

9 368 087,00

0,00

9 368 087,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

10 794,00

6 060,00

16 854,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

10 042,00

6 060,00

16 102,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 042,00

6 060,00

16 102,00

852

Pomoc społeczna

1 184 279,58

1 730,00

1 186 009,58

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

1 730,00

1 730,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

1 730,00

1 730,00

Razem:

1 580 089,78

7 790,00

1 587 879,78

OGÓŁEM:

10 948 176,78

7 790,00

10 955 966,78

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2015 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

10 955 966,78

1. Dochody bieżące

10 910 454,78

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

49 963,00

2. Dochody majątkowe

45 512,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

0,00

- dochody ze sprzedaży majątku

0,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

45 512,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 8 maja 2015 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

10 206 237,00

0,00

10 206 237,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

10 794,00

6 060,00

16 854,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

10 042,00

6 060,00

16 102,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

6 060,00

6 060,00

852

Pomoc społeczna

1 184 279,58

1 730,00

1 186 009,58

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

1 730,00

1 730,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

1 730,00

1 730,00

Razem:

1 580 089,78

7 790,00

1 587 879,78

OGÓŁEM:

11 786 326,78

7 790,00

11 794 116,78

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2015 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

11 794 116,78

1. Wydatki bieżące

10 626 510,78

1) wydatki jednostek budżetowych

8 700 181,16

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 754 031,64

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 946 149,52

2) dotacje na zadania bieżące

75 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 765 548,62

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 781,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

27 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 167 606,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 167 606,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

753 543,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 8 maja 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma DSW-680-10/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 30 kwietnia 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w dniu 10 maja 2015 r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85278 na podstawie pisma FB-II.3111.198.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 07 maja 2015r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zasiłku celowego przyznanego w wyniku zdarzeń klęskowych (silne wiatry), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w dniu 23 kwietnia 2015 r.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma DSW-680-10/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 30 kwietnia 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w dniu 10 maja 2015 r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85278 na podstawie pisma FB-II.3111.198.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 07 maja 2015r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zasiłku celowego przyznanego w wyniku zdarzeń klęskowych (silne wiatry), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w dniu 23 kwietnia 2015 r.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe