reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce

Na podstawie art. 5 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Sokółce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Sokółce.

2. Młodzieżowa Rada Miejska ma charakter edukacyjny oraz konsultacyjny.

3. W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce wchodzą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Sokółka, na zasadach określonych w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/72/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 28 maja 2015 r.

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce, zwanej dalej MRM.

§ 2. 1. MRM składa się z 12 radnych, w tym 6 przedstawicieli gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na terenie Gminy Sokółka.

2. Radny MRM jest wybierany przez uczniów szkoły, do której uczęszcza.

3. Radnym może być uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, funkcjonującej na terenie Gminy Sokółka.

4. Kadencja MRM trwa rok - od października do końca sierpnia następnego roku.

5. Okres pierwszej kadencji liczony jest od dnia ukonstytuowania MRM do końca sierpnia 2016 r.

§ 3. 1. Burmistrz Sokółki powołuje opiekuna MRM.

2. Zadaniem opiekuna MRM jest wspieranie jej członków w ich obowiązkach oraz koordynacja współpracy MRM z Urzędem Miejskim w Sokółce oraz Radą Miejską w Sokółce.

3. W każdej szkole zostaje wyznaczony nauczyciel - koordynator działań młodzieżowych radnych reprezentujących daną szkołę.

§ 4. 1. Siedzibą MRM jest Miasto Sokółka.

2. MRM posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści "Młodzieżowa Rada Miejska w Sokółce", nad którą pieczę sprawuje opiekun MRM.

3. Sesje MRM odbywają się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce lub w innym miejscu wyznaczonym przez jej Przewodniczącego.

4. Informacje o działalności MRM zamieszczane są na portalu miejskim www.sokolka.pl.

§ 5. Wybory członków MRM w Sokółce odbywają się zgodnie z Ordynacją, stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

Rozdział 2.
Zakres działania i zadania MRM.

§ 6. Celem działania MRM jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.:

1) rozwijanie, wspieranie i upowszechnienie idei samorządności wśród młodzieży,

2) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,

3) podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Gminy Sokółka,

4) organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,

5) integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Gminy Sokółka.

§ 7. Do zadań MRM należy:

1) uchwalenie programu jej działania,

2) wybór oraz odwoływanie przewodniczącego MRM i pozostałych członków Prezydium,

3) inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,

4) organizacja przedsięwzięć na rzecz młodzieży i dzieci z terenu Gminy Sokółka,

5) przedstawianie władzom samorządowym Gminy Sokółka opinii w sprawach:

a) zajęć prowadzonych w ramach gminnej oferty spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych oraz w czasie wakacji letnich,

b) inwestycji pod działalność sportową i kulturalną,

c) sposobu wykorzystania istniejącej infrastruktury sportowej i kulturalnej,

d) dotyczących potrzeb młodzieży.

6) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego MRM,

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji MRM,

8) proponowanie zmian w Statucie,

9) zorganizowanie przynajmniej raz w roku debaty młodzieży z Gminy Sokółka z Burmistrzem Sokółki.

10) nawiązanie współpracy z Radą Miejską w Sokółce.

Rozdział 3.
Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej.

§ 8. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego, członkowie MRM składają ślubowanie: "Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy Sokółka".

2. Ślubowanie odbiera Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce.

§ 9. Radny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do organów MRM,

2) zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy, związane z kompetencjami MRM,

3) składać interpelacje i zapytania do Przewodniczącego MRM w sprawach związanych z działalnością MRM,

4) uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności MRM,

5) proponować tematy i sprawy do dyskusji, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza te, które wynikają z postulatów młodzieży Gminy Sokółka.

§ 10. Radny ma obowiązek:

1) przestrzegać Statutu oraz uchwał MRM,

2) czynnie brać udział w pracach MRM oraz uczestniczyć w sesjach,

3) rzetelnie i sumiennie wykonywać nałożone na niego funkcje, z szacunkiem dla innych i poczuciem własnej godności,

4) informować młodzież o działalności MRM,

5) wykonywać uchwały MRM,

6) przedkładać usprawiedliwienie sekretarzowi MRM w razie nieobecności na sesji w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

§ 11. 1. Wygaśnięcie mandatu radnego MRM następuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych sesjach MRM,

3) ukończenia szkoły,

4) zmiany szkoły.

2. Koordynator informuje pisemnie o wygaśnięciu mandatu radnego MRM dyrektora szkoły, którą reprezentował uczeń. Szkoła może dokonać wyboru nowego przedstawiciela w trybie określonym w § 5 Statutu.

Rozdział 4.
Organizacja pracy MRM.

§ 12. Organem MRM jest Prezydium.

§ 13. 1. MRM wybiera członków Prezydium spośród radnych MRM.

2. Prezydium składa się z:

1) przewodniczącego MRM,

2) dwóch wiceprzewodniczących,

3) sekretarza.

3. Do kompetencji Prezydium należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami MRM,

2) przygotowywanie kalendarza prac MRM,

3) przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk i wniosków.

4. MRM wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.

5. Wyboru przewodniczącego nowo wybrana MRM dokonuje na pierwszej sesji.

6. MRM wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.

7. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza MRM może nastąpić na wniosek co najmniej 1/4 składu MRM, złożony na piśmie do Prezydium MRM, nie później niż 14 dni przed sesją MRM, na której ma być rozpatrywany.

8. Do kompetencji Przewodniczącego MRM należy:

1) ustalanie w porozumieniu z opiekunem MRM terminu i porządku sesji MRM,

2) prowadzenie obrad MRM,

3) organizowanie pracy Prezydium.

9. Do zadań sekretarza należy:

1) prowadzenie dokumentacji MRM,

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania MRM i odpowiedniego przepływu informacji,

3) sporządzanie uchwał, protokołów z sesji MRM i posiedzeń Prezydium.

10. Zadania określone w ust. 9 mogą realizować osoby, wskazane przez sekretarza w porozumieniu z przewodniczącym, spośród radnych MRM.

§ 14. 1. MRM obraduje na sesjach zwoływanych według kalendarza prac przygotowanego przez prezydium, nie kolidującego z organizacją pracy szkoły. Sesje nie mogą być zwoływane w czasie ferii szkolnych.

2. Sesje zwołuje przewodniczący. Najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji, przewodniczący zawiadamia o terminie i miejscu sesji drogą elektroniczną z wykorzystaniem Internetu:

1) radnych MRM,

2) opiekuna MRM,

3) koordynatorów szkolnych.

3. Sesje powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 15. 1. MRM ma prawo kierować wnioski do Rady Miejskiej w Sokółce, szczególnie w sprawach dotyczących młodzieży.

2. MRM treść wniosków przyjmuje w formie uchwał po wcześniejszym skonsultowaniu ich z opiekunem MRM i przekazuje je Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sokółce, który podejmuje decyzję o skierowaniu ich do odpowiedniej komisji Rady Miejskiej w Sokółce.

§ 16. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej MRM zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce.

2. Pierwszą sesję, do czasu wyboru przewodniczącego MRM, prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce.

§ 17. 1. MRM podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu MRM. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego MRM.

2. Radni MRM głosują poprzez podniesienie ręki.

§ 18. Zmiany w Statucie przeprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/72/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 28 maja 2015 r.

ORDYNACJA WYBORCZA

§ 1. Ordynacja wyborcza, zwana dalej "Ordynacją" określa zasady i tryb wyboru radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce.

§ 2. 1. W skład MRM może wejść po dwóch przedstawicieli każdej ze szkół wymienionych w § 3 Ordynacji.

2. Wybory radnych przeprowadzane są na terenie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Sokółka. Wybory są tajne, równe, powszechne.

3. Każdemu uczniowi przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

4. Szkolny samorząd uczniowski w szkołach powołuje Szkolną Komisję Wyborczą, składające się z 3 uczniów. Ich zadaniem jest organizacja wyborów, w tym przygotowanie miejsca do głosowania, przeprowadzenie głosowania, zliczenie głosów oraz podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania.

5. Kandydatów na radnych zgłaszają klasowe samorządy uczniowskie.

6. Nie można jednocześnie kandydować na radnego MRM i być członkiem Szkolnej Komisji Wyborczej.

7. Radnymi zostają uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę głosów w danej szkole.

§ 3. Poszczególnym szkołom przysługuje następująca liczba mandatów:

1) uczniom gimnazjów - 6 mandatów:

a) Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza 2 a, Sokółka - 2 mandaty,

b) Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Os. Zielone 2, Sokółka - 2 mandaty,

c) Gimnazjum Integracyjne nr 3 w Zespole Szkół Integracyjnych, ul. Szkolna 2, Sokółka - 2 mandaty,

2) uczniom szkół ponadgimnazjalnych - 6 mandatów:

a) Zespół Szkół w Sokółce, ul. Mickiewicza 11, Sokółka - 2 mandaty,

b) Zespół Szkół Zawodowych, ul. Osiedle 1 A, Sokółka - 2 mandaty,

c) Zespół Szkół Rolniczych im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce, ul. Polna 1, Sokółka - 2 mandaty.

§ 4. Wybory do MRM przeprowadza się w terminie ustalonym przez Burmistrza Sokółki, nie później niż do końca września roku kalendarzowego, w którym kończy się kadencja MRM, z tym że wybory uzupełniające przeprowadza się w terminach określonych w § 7.

§ 5. 1. Informacje o wyborach do MRM i terminach zgłoszeń przedstawicieli szkół ogłaszane są na portalu miejskim www.sokolka.pl.

2. Zgłoszenie przedstawiciela szkoły do MRM musi być poprzedzone podpisaniem przez pełnoletniego ucznia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaś uczniowie niepełnoletni dostarczają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie ich danych osobowych.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, przesyła dyrektor szkoły do opiekuna MRM.

4. Szkolna Komisja Wyborcza w terminie do trzech dni od daty wyborów, przesyła Burmistrzowi Sokółki informacje z podaniem nazwisk osób wybranych do MRM.

§ 6. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, przeprowadza się zgodnie z § 2 wybory uzupełniające do MRM.

2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w przypadku, gdy od daty wygaśnięcia mandatu radnego do daty przeprowadzenia wyborów zwykłych upłynęłoby mniej niż 60 dni.

§ 7. Zmiany w Ordynacji przeprowadza się w trybie właściwym dla jej uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama