reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/77/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 lipca 2015r.

o zmianie uchwałynr XXX/163/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wasilków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 oraz z 2015 r. poz. 357)- uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/163/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wasilków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 92 poz. 985) wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchyla się § 15 ust.4, 5 i 6.

3. § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak jak za godziny ponadwymiarowe."

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXX/163/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wasilków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1884).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Uzasadnienie

Zgodnie z normą wynikającą z art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący, w ramach regulaminu wynagradzania nauczyciela, ustala jedynie szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. W związku z powyższym mieści się w nim tylko delegacja do ustalania warunków obliczania i wypłacania należnych kwot, a nie upoważnienie do decydowania, kiedy nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Rada gminy nie ma upoważnienia do ustalenia, a tym samym nie może unormować sytuacji, w których wynagrodzenie takie nie przysługuje. Sposób obliczania wynagrodzenia nauczyciela za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, narusza prawo, jeśli spowodowałoby, iż w niektórych tygodniach nauczyciel nie otrzymałby wynagrodzenia za przydzielone i niewykonane godziny ponadwymiarowe. Przyznawanie wynagrodzenia za w/w godziny następuje na podstawie zasad określonych w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy, do którego odsyła art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela. Zgodnie bowiem z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas niewykonania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Uchwalony regulamin nie może być przepisem szczególnym w rozumieniu art. 80 Kodeksu pracy, co do określenia warunków zachowania lub utraty do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe lub doraźnych zastępstw. Tak więc to, czy nauczycielowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, zrealizowane lub niezrealizowane, wynika z poszczególnych przepisów ustawy i rada nie ma kompetencji wskazywać, w jakich przypadkach pracownik, nie świadcząc pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Przedstawiony projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama