reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki

z dnia 28 lipca 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Raczki Nr XXX/190/13 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki przyjętego przez Radę Gminy Raczki uchwałą Nr XXVII/166/13 z dnia 23 września 2013r.

Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar ok. 94 ha a granice obszaru objętego planem określone zostały w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały są rysunki planu w skali 1 : 2 000, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2.

2. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 3.

3. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 4.

4. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne o łącznej powierzchni 52 ha, o następującej strukturze:

1) RIVb o powierzchni - 6 ha - Raczki, - 5 ha Dowspuda;

2) RV o powierzchni - 27 ha - Raczki, - 10 ha Dowspuda;

3) RVI o powierzchni - 2 ha - Raczki, - 2 ha Dowspuda;

5. Ustalenia tekstu planu zawarte w uchwale obejmują:

1) przepisy ogólne, zawarte w Rozdziale I uchwały;

2) ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem, zawarte w Rozdziale II uchwały;

3) ustalenia szczegółowe, zawarte w Rozdziale III uchwały, odnoszące się do poszczególnych obrębów i terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;

4) przepisy końcowe, zawarte w Rozdziale IV uchwały.

6. Ustalenia planu należy stosować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów odrębnych.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru opracowania planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów z oznaczeniem określającym przeznaczenie podstawowe,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) obowiązująca linia zabudowy;

6) strefa ochronna jezior i rzek;

7) obszar chronionego krajobrazu;

8) szpaler drzew;

9) projektowany przebieg gazociągu DN700 wraz ze strefą kontrolowaną.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu i mają charakter postulatywny, informacyjny lub wynikających z przepisów odrębnych:

1) przebieg linii elektroenergetycznej;

2) orientacyjne linie podziału wewnętrznego;

3) granice obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi;

4) zasięg obszaru zagrożonych osuwaniem skarp lub zboczy;

5) stanowisko archeologiczne;

6) projektowany przebieg ścieżki rowerowej.

3. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale oraz na rysunku planu jest mowa o:

1) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu, na który składają się załącznik nr 1, nr 2 do niniejszej uchwały;

2) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

3) podstawowym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu, w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu i którego powierzchnia zabudowy lub powierzchnia części terenu wykorzystana na to przeznaczenie, zajmuje w granicach poszczególnych nieruchomości mniej niż 50% powierzchni zajmowanej przez przeznaczenie podstawowe;

5) zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze
i inwentarskie, techniczne i produkcyjne w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych, zgodnie z definicją przyjętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zm.), gdzie plan dopuszcza prowadzenie usług agroturystycznych;

6) usługach turystyki i rekreacji - należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:

a) usługi turystyczne - usługi o których mowa w ustawie o usługach turystycznych z dnia (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268. z późniejszymi zm.),

b) usługi gastronomii,

c) usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki;

7) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi nie związane z działalnością produkcyjną, których uciążliwość określona na podstawie obowiązujących przepisów odrębnych nie wykracza poza granice działki inwestora;

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut poziomy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

a) powierzchni obiektów budowlanych podziemnych oraz dróg i ścieżek,

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, np. szklarnie, altany, szopy;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której żaden element budynku nie może przekroczyć;

10) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczająca położenie lica ściany frontowej budynków;

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie, zgodnie z definicją przyjętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zm.);

12) obiektach małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 5. 1. Wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U;

3) tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem U;

4) tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem US/UT,

5) tereny usług w zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP/U;

6) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone na rysunku planu symbolem P;

7) tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R;

8) tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

9) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;

10) tereny łąk i pastwisk oznaczone na rysunku planu symbolem RZ;

11) tereny dróg publicznych zbiorczych oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ;

12) tereny dróg publicznych lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;

13) tereny dróg publicznych dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;

14) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

15) tereny dróg publicznych pieszo-jezdnych oznaczone na rysunku planu symbolem KDP;

16) tereny infrastruktury - elektroenergetyka oznaczone na rysunku planu symbolem E.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 wprowadza się dodatkowy symbol cyfrowy wyodrębniający tereny o różnych ustaleniach umieszczony po symbolu literowym oznaczającym przeznaczenie terenu.

3. Tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie rozgraniczające.

§ 6. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) ukształtowania wymagają:

a) układ przestrzenny zabudowy w oparciu o zasadę kontynuacji historycznego rozwoju jednostki osadniczej,

b) kompozycja zieleni na terenach publicznych,

c) zasady ochrony walorów krajobrazowych obszaru nad jeziorem i terenów lasów,

2) na terenach oznaczonych w rysunku planu symbolem MN, MN/U preferowanym kształtem bryły budynku jest budynek horyzontalny tzn. szerokość ściany frontowej jest większa niż wysokość budynku i stosunek ich winien wynosić minimum 1,5 : 1;

3) dopuszcza się następujące elementy architektonicznego ukształtowania zabudowy: ganki, werandy, balkony,

4) dopuszcza się następujące materiały wykończeniowe: drewno, kamień, cegła, łupek naturalny, gont lub łupek sztuczny, dachówka w kolorze czerwonym lub brązowym, ewentualnie blacha tłoczona ,,dachówkowa" w kolorze czerwonym lub brązowym;

5) nie dopuszcza się stosowania papy i okładzin typu siding PCV.

§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) część obszaru planu znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Rospudy" ustanowionym rozporządzeniem Nr 17/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. oraz Rozporządzenie nr 60/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Rospudy" o najcenniejszych obszarach krajobrazowych, a szczególnie zasobach przyrodniczych, gdzie obowiązują następujące zakazy:

a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,

c) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów,

d) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych,

e) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

f) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych,

g) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 metrów od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

2) ochronę wód powierzchniowych i podziemnych z zachowaniem zasad i wymogów wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych oraz ustaleń niniejszej uchwały, poprzez:

a) ochronę wód przed skażeniami i zanieczyszczeniami, poprzez kompleksowe i zgodne z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska rozwiązanie gospodarki wodnej i ściekowej, określonymi w §13 z wykorzystaniem, w miarę możliwości, istniejących obiektów infrastruktury technicznej,

b) ochronę zieleni znajdującej się w strefie ochronnej jeziora polegającej na zachowaniu, konserwacji i nowych nasadzeniach istniejących gatunków roślin.

3) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać wartości określonych w przepisach odrębnych:

a) dla terenów oznaczonych symbolem MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dla terenów oznaczonych symbolami MN/U i U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

c) dla terenów oznaczonych symbolem US/UT i ZP/U jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;

4) działalność przedsięwzięć lokalizowanych na terenie nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;

5) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonych symbolem MN/U dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe.

§ 8. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) na terenie US/UT 1 znajduje się stanowisko archeologiczne AZP 19-83/4;

2) w przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych, za pozwoleniem właściwego konserwatora zabytków zgodnie z przepisami odrębnym;.

3) na zewidencjonowanym stanowisku archeologicznym na obszarze AZP 19-83/4 należy ściśle przestrzegać zasad określonych w art. 31 ust 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w w niezbędnym dla zachowania dziedzictwa archeologicznego, zakresie zabezpieczenia interesu narodowego przy wszelkich pracach ziemnych lub mogących dokonać zmian w dotychczasowym charakterze tej przestrzeni.

§ 9. 1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) obszary przestrzeni publicznej to: tereny dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ1, KDL1, KDL2, KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, KDD7, KDD8, KDD9, KDD10, KDP1, KDP2 tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem US/UT1 oraz tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP1, ZP2, ZP3;

2) W obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza się lokalizowanie:

a) elementów i zespołów zieleni,

b) oświetlenia ulicznego i dekoracyjnego / ogrodowego,

c) obiektów komunikacji, w tym dojścia, chodniki, miejsca postojowe, dojazdy,

d) obiektów małej architektury,

e) miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych,

f) obiektów infrastruktury technicznej.

3) w obszarach przestrzeni publicznej oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDL , KDD i KDP wyklucza się lokalizację budynków gospodarczych, garaży wolnostojących, barakowozów i kontenerów;

4) zabrania się w obszarze przestrzeni publicznej umieszczania tablic reklamowych nie związanych bezpośrednio z informacją o obiektach zlokalizowanych bezpośrednio przy tych terenach;

5) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń na granicy terenów publicznych tylko w formie ogrodzeń ażurowych, z prześwitami powyżej 40 %, o wysokości nie wyższej niż 1,6 m i zastosowaniu takich materiałów jak cegła, drewno, kamień, metaloplastyka, dopuszcza się także ogrodzenia w formie żywopłotów. Zakazuje się stosowania prefabrykowanych elementów betonowych, tworzyw sztucznych;

§ 10. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu określają ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów, zawartych w rozdziale III.

§ 11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożeń osuwania mas ziemnych ustala się:

1) na rysunku planu oznaczone są granice obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, na którym obowiązują przepisy odrębne, w tym odnoszące się do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zapisów ustawy Prawo wodne;

2) na rysunku planu określony jest zasięg obszaru narażony na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych, na którym obowiązują przepisy odrębne.

§ 12. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN i MN/U:

a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 700 m2,

b) szerokość frontu działek co najmniej 20m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;

2) dla terenów oznaczonych symbolem U:

a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 900 m2,

b) szerokość frontu działek co najmniej 20m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;

3) dla terenów oznaczonych symbolem P:

a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 2000 m2,

b) szerokość frontu działek co najmniej 20m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;

4) dla terenów oznaczonych symbolem US/UT:

a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 4000 m2,

b) szerokość frontu działek co najmniej 40m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;

5) dla terenów pozostałych terenów przeznaczonych na cele inne niż rolne i leśne:

a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 10 m2,

b) szerokość frontu działek co najmniej 2m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 10° do 90°;

§ 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1) na terenach oznaczonych symbolem R i RZ zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy związanej z produkcją rolniczą, z wyjątkiem uzbrojenia terenu i prowadzenia sieci infrastruktury technicznej ponadlokalnej, w tym gazociągu DN700, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi;

2) na terenach oznaczonych symbolem ZL zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem uzbrojenia terenu i prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w tym gazociągu DN700, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi;

3) dla projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 obowiązują strefy kontrolowane o szerokości 12 m;

4) w strefach kontrolowanych, o których mowa w pkt 3 obowiązują następujące ustalenia:

a) w obszarze stref kontrolowanych od projektowanego gazociągu DN700 ustala się zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji,

b) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, urządzania stałych składów i magazynów, oraz podejmowania działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania,

c) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków niemieszkalnych (stodoły, szopy, garaże),

d) zakaz lokalizacji parkingów dla samochodów,

e) zakaz sadzenia drzew i krzewów.

§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) przebieg oraz klasyfikacje dróg określa rysunek i tekst planu,

2) układ komunikacyjny tworzą:

a) drogi publiczne zbiorcze KDZ,

b) drogi publiczne lokalne KDL,

c) drogi publiczne dojazdowe KDD,

d) drogi publiczne pieszo - jezdne KDP,

e) drogi wewnętrzne KDW;

3) drogi wewnętrzne, o których mowa w pkt. 2 mogą być zaliczone do kategorii dróg gminnych w trybie odrębnej uchwały;

4) minimalną szerokość pasa jezdni dla dróg KDP i KDW, na nie mniejszą niż:

a) jednokierunkowa 3,5m,

b) dwukierunkowa 6m;

5) linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone na rysunku planu wyznaczają także teren w którym dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia technicznego;

6) w przypadku realizacji sieci uzbrojenia technicznego poza liniami rozgraniczającymi ulic i dróg, należy je prowadzić równolegle do granic działek, w pasie terenu wolnego od innego istniejącego uzbrojenia;

7) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów,

8) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

9) dopuszcza się demontaż wszystkich istniejących nieczynnych sieci uzbrojenia terenu w przypadkach modernizacji, budowy i przebudowy układu komunikacyjnego;

10) dopuszcza się przebudowę istniejących i likwidację nieczynnych sieci, kolidujących z planowanym zainwestowaniem;

11) przy budowie, przebudowie i modernizacji dróg należy uwzględnić ustalenia dotyczące zasad lokalizacji sieci infrastruktury technicznej określone w pkt. 5 - 7;

12) na terenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ1 ustala się lokalizację ścieżki rowerowej;

13) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,

b) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na tereny objęte planem, zgodnie z warunkami technicznymi;

14) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych lub komunalnych ustala się:

a) usuwanie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej,

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych - wybieralnych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) zakaz wprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych ścieków na tereny kolejowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie,

d) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych na tereny kolejowe oraz korzystania z kolejowych urządzeń odwadniających;

15) w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) stosowanie rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i terenów utwardzonych w obrębie posesji,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów zabudowanych i utwardzonych,

d) usunięcie z wód opadowych i roztopowych substancji określonych w przepisach odrębnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urządzeń do podczyszczania, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora,

e) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. d;

16) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zasilanie terenów z istniejącej sieci średniego napięcia,

b) zasilanie w energię elektryczną terenów realizować w oparciu o istniejące stacje transformatorowe zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolem E oraz istniejące i projektowane stacje transformatorowe na terenach sąsiednich,

c) w granicach terenów wyznaczonych w planie dopuszcza się możliwość wydzielenia działek pod stacje transformatorowe,

d) rozbudowę istniejącej sieci średniego napięcia na tereny projektowanej zabudowy,

e) dopuszcza się skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia, kolidujących z planowanym zainwestowaniem,

f) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych wykonanych, w zależności od sposobu zagospodarowania terenów, jako obiekty wolnostojące lub wbudowane na wszystkich terenach;

17) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną - zaopatrzenie w ciepło z lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła;.

18) w zakresie zaopatrzenia w sieć teletechniczną ustala się:

a) planowaną sieć telekomunikacyjną wykonać jako kablową,

b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących linii napowietrznych oraz ich wymianę na sieć kablową,

c) dopuszcza się lokalizację na terenach P, MN, MN/U, U obiektów nadawczo-odbiorcze telekomunikacji;

19) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach; dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

§ 15. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

§ 16. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla wszystkich terenów.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych obrębów

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od MN1 do MN20 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne - dojazdy.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych po wejściu w życie niniejszej uchwały nie może być mniejsza niż 900m2,

b) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale od 0,1 do 0,6,

c) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

d) wysokość budynków nie może przekraczać 10m,

e) dachy strome dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 27°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach ceglastym, brązowym i szarym,

f) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików i lukarn,

g) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe o wysokości nie większej niż 6m i muszą mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,

h) na elewacjach wymóg stosowania pastelowych barw,

i) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40m2 p. u. usług przy czym co najmniej jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w odległościach:

a) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy Z i klasy L,

b) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D,

c) 6m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne;

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę budynków istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, których lokalizacja nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt. 2, pod warunkiem zachowania odległości od drogi nie mniejszej, niż dotychczasowa oraz nie przekroczeniu wysokości 10 m zastosowania dachu dwuspadowego o nachyleniu połaci pod kątem 27°- 45°.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od MN/U1 do MN/U19 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa zagrodowa,

b) dojazdy.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale od 0,1 do 0,6,

b) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) wysokość budynków nie może przekraczać 10m,

d) dachy strome dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 27°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach ceglastym, brązowym i szarym,

e) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików i lukarn,

f) istniejące budynki mogą być odbudowywane, rozbudowywane i przebudowywane z zachowaniem dotychczasowej wysokości, formy i pokrycia dachu,

g) na elewacjach wymóg stosowania pastelowych barw,

h) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40m2 p. u. usług, przy czym co najmniej jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach:

a) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy L,

b) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D,

c) 6m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne;

d) dla terenów MN/U4 i MN/U10 50m od południowej granicy opracowania zgodnie z rysunkiem;

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę budynków istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, których lokalizacja nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt. 2, pod warunkiem zachowania odległości od drogi nie mniejszej, niż dotychczasowa;

4) lokalizację zabudowy zagrodowej dopuszcza się wyłącznie na terenach MN/U9 i MN/U10.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego symbolami od U1 do U10 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni działki.

2. Na terenie o którym mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale od 0,1 do 0,8,

b) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) wysokość budynków nie może przekraczać 10m,

d) dachy strome dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 37°- 45°, kryte dachówką ceramiczną matową w kolorze ceglastym,

e) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików i lukarn,

f) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż 1 stanowisko na 40m2 p. u. usług, przy czym co najmniej jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową oraz 1 stanowisko na jedno mieszkanie;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach:

a) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy L,

b) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D,

c) 6m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne,

d) dla terenu U6 10 m od południowej granicy terenu, zgodnie z rysunkiem;

3. Na terenie U10 dopuszcza się lokalizację usług turystyki, gastronomi i hotelarstwa.

4. Na terenie U10 powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80 % lub w przypadku zorganizowania na tym terenie skansenu z historyczną zabudową regionalną nie mniejsza niż 30%.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP/U1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa w zieleni parkowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne - dojazdy.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale od 0,1 do 0,3,

b) co najmniej 80% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) wysokość budynków nie może przekraczać 10m,

d) dachy strome dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 37°- 45°, kryte dachówką ceramiczną matową w kolorze ceglastym,

e) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików i lukarn,

f) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż 1 stanowisko na 40m2 p. u. usług, lub 1 stanowisko na 4 miejsca klienckie, przy czym co najmniej jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

3. Na terenie dopuszcza się lokalizację usług turystyki i rekreacji.

4. Dopuszcza się realizację lekkich konstrukcji typu tarasy, sceny, wiaty umożliwiających realizację imprez terenowych, plenerów, wystaw, wesel itp.

5. Dopuszcza się lokalizację parkingu rowerowego wraz ze stacją obsługi i wypożyczalnią rowerów.

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem US/UT1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - usługi sportu i rekreacji lub usługi turystyki;

2) przeznaczenie dopuszczalne - dojazdy,

2. Na terenie o którym mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale od 0,1 do 0,2,

b) co najmniej 80% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) wysokość budynków nie może przekraczać 10m,

d) w obszarze chronionego krajobrazu obowiązują ustalenia § 7.1.

e) dachy strome dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 37°- 45°, kryte dachówką ceramiczną matową w kolorze ceglastym,

f) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików i lukarn,

g) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż 1 stanowisko na 40m2 p. u. usług lub 1 stanowisko na 4 miejsca klienckie, przy czym co najmniej jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

3. Część terenu leży w obrębie obszaru narażonego na osuwanie mas ziemnych, w tej części zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych.

4. Część terenu leży w obrębie obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, w tej części zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem dróg rowerowych.

5. Część terenu leży w strefie ochronnej jezior i rzek, w tej części zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy z wyjątkiem urządzeń wodnych.

6. Na terenie, poza obszarem o którym mowa w pkt 3 i 4 dopuszcza się lokalizację pola namiotowego lub Campingu pod warunkiem respektowania zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

7. Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne AZP 19-83/4, na którym obowiązują przepisy odrębne.

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami P1 i P2 ustala się przeznaczenie podstawowe:

1) obiekty produkcyjne, składy i magazyny;

2) zabudowa usługowa.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

2) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale od 0 do 0,9;

3) co najmniej 10% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;

4) wysokość budynków nie może przekraczać 15m;

5) dopuszcza się dowolne formy dachu i rodzaje pokrycia;

6) na elewacjach wymóg stosowania pastelowych barw;

7) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż 0,5 stanowiska na 1 miejsce pracy oraz 1 stanowisko na 40m2 p. u. usług, przy czym co najmniej jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach:

a) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy L,

b) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D,

c) od 12m do 30 m od południowo-wschodniej granicy terenu zgodnie z rysunkiem,

d) dla terenu P2 10m od południowej granicy terenu zgodnie z rysunkiem.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami ZP1, ZP2, ZP3 ustala się przeznaczenie podstawowe na zieleń urządzoną,

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) na terenie ZP 1 i ZP2 postuluje się urządzenia szpaleru drzew;

2) na terenach ZP1 i ZP 2 dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej;

3) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w tym gazociągu DN700 na terenie ZP2;

4) na terenie ZP2 obowiązują ustalenia § 13 pkt 3 i pkt 4.

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami RZ1, RZ2, RZ3 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny łąk;

2) przeznaczenie uzupełniające - drogi transportu rolnego.

1. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się zadrzewiania i zalesienie terenu RZ1;

2) dla terenu RZ2 obowiązują ustalenia § 13. pkt 3. i pkt 4.

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami R1, R2 i R3 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze;

2) przeznaczenie uzupełniające - drogi transportu rolnego.

2. Na terenach R2 i R3 obowiązują ustalenia § 13 pkt 3 i pkt 4.

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL1 ustala się przeznaczenie podstawowe na lasy.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) dla terenu ZL1 obowiązują ustalenia § 13 pkt 3 i pkt 4;

2) wzdłuż gazociągu DN700 należy zachować pas gruntu bez drzew i krzewów o szerokości 4 m, po 2 m od osi gazociągu.

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonych symbolem KDZ1 ustala się przeznaczenie podstawowe na drogę publiczną klasy Z.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 24m do 40m;

2) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej;

3) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w tym gazociągu DN700;

4) obowiązują ustalenia § 13 pkt 3 i pkt 4.

§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDL1 i KDL2 ustala się przeznaczenie podstawowe na drogę publiczną klasy L.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 12m do 16m;

2) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej.

§ 29. 1. Dla terenu oznaczonych symbolami od KDD1 do KDD10 ustala się przeznaczenie podstawowe na drogę publiczną klasy D.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,obowiązują następujące ustalenia:

1) dla drogi oznaczonej symbolem KDD1 szerokość w liniach rozgraniczających -16m;

2) dla drogi oznaczonej symbolem KDD2 szerokość w liniach rozgraniczających - od 10 do 12m;

3) dla drogi oznaczonej symbolem KDD3 szerokość w liniach rozgraniczających - 8m;

4) dla drogi oznaczonej symbolem KDD4,KDD6 i KDD7 szerokość w liniach rozgraniczających - 10m;

5) drogi KDD5 i KDD10 stanowią poszerzenie dróg zlokalizowanych poza granicami planu;

6) dla drogi oznaczonej symbolem KDD8 szerokość w liniach rozgraniczających - od 8 do 10m;

7) dla drogi oznaczonej symbolem KDD9 szerokość w liniach rozgraniczających - 12m;

8) na terenie KDD1, KDD7 dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej.

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonych symbolami od KDW1 do KDW24 ustala się przeznaczenie podstawowe na drogę wewnętrzną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,obowiązują następujące ustalenia:

1) dla dróg wewnętrznych z wyjątkiem dróg KDW7, KDW15, KDW18, KDW19, KDW21 i KDW 24 ustala się minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 10 m;

2) dla dróg KDW15, KDW18, KDW 21 minimalna szerokość 15m;

3) dla drogi KDW19 minimalna szerokość 17m;

4) dla drogi KDW7 minimalna szerokość 20 m;

5) dla drogi KDW24 minimalna szerokość 7m;

6) drogę oznaczoną symbolem KDW19 postuluje się urządzić jako aleje ze szpalerem drzew.

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonych symbolami KDP1i KDP 2 ustala się przeznaczenie podstawowe na ciąg pieszo-jezdny.

2. Dla terenów KDP1 i KDP2 ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 6m do 7m.

§ 32. 1. Dla terenu oznaczonych symbolami E1, E2, E3 ustala się przeznaczenie podstawowe tereny infrastruktury - elektroenergetyka.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale od 0,1 do 0,8,

b) wysokość budynków nie może przekraczać 5 m.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Ludwig


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 lipca 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU GMINY RACZKI OBEJMUJĄCEGO TERENY POŁOŻONE W OBRĘBACH MIEJSCOWOŚCI RACZKI I DOWSPUDA

Rada Gminy Raczki dokonuje rozstrzygnięcia uwag wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie uwzględnionych przez Wójta Gminy Raczki, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w następujący sposób:

1. nie uwzględnia się uwagi złożonej w dniu 19.05.2015r. przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach dotyczącej rozszerzenia funkcji przemysłowo-usługowej.

2. nie uwzględnia się uwagi złożonej w dniu 20.05.2015r. przez Marię i Antoniego Paciorko dotyczącej przeznaczenia całości działki Nr 3 pod zabudowę jednorodzinną.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 lipca 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU GMINY RACZKI OBEJMUJĄCEGO TERENY POŁOŻONE W OBRĘBACH MIEJSCOWOŚCI RACZKI I DOWSPUDA, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

W związku z uchwaleniem planu miejscowego inwestycjami z zakresu zadań własnymi gminy będą:

- sieci wodociągowe o łącznej długości ok. 6 km;

- sieci kanalizacji sanitarne o łącznej długości ok. 6 km;

- ulice o łącznej długości ok. 3 km.

Przewiduje się, że finansowanie tego zadania odbywać się będzie ze środków własnych, lub innych środków zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Raczki

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda

Podstawą do podjęcia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, była uchwała Gminy Raczki Nr XXX/190/13 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda.

Na terenie objętym sporządzeniem planu miejscowego przewiduje się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usługową, zabudowę przemysłową, usługi sportu i rekreacji, tereny roli, zieleni parkowej i lasy oraz układ komunikacyjny obsługujący ten teren, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu planu zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.):

- zgodnie z art. 53 ustawy wystąpiono o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko do PPIS oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

- stopień i zakres szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dostosowano do wymogów określonych w art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy,

- uzyskano do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wymagane opinie i uzgodnienia,

- zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy,

- wymaganie art. 39 ust. 1 ustawy zostało spełnione poprzez zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz obwieszczeń na tablicy ogłoszeń urzędu, zgodnie z wzorem, jaki określa rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do projektu planu dołączono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu.

Projekt planu po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz wymaganych opinii i uzgodnień został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1kwietna 2015r do 30 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Raczki, w dniu 30 kwietnia 2015 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

W wyniku wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynęły 3 uwagi. Jedna uwaga wniesiona do wyłożenia projektu mpzp została uwzględniona.

W związku z uchwaleniem planu miejscowego występują inwestycje stanowiące zadanie własne gminy - drogi publiczne o parametrach drogi dojazdowej o długości ok. 3 km.

Ustalenia niniejszego planu nie naruszają ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki" uchwalonego przez Rady Gminy Raczki uchwałą Nr XXVII/166/13 z dnia 25 września 2013r.

Wobec powyższego zaistniały przesłanki do uchwalenia niniejszego planu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama