Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 15 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ oraz art.211, art. 212 art.214, art.215,art. 235, art.236, art.237 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm./ Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2015 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem - 16 070 221 zł, z tego bieżące - 12 057 605 zł, w tym zlecone- 1 535005 zł; majątkowe- 4 012 616 zł,

- Plan wydatków ogółem - 16 852 856 zł, z tego bieżące - 11 163 783 zł, w tym zlecone - 1 535 005 zł; majątkowe - 5 689 073 zł.

- Deficyt budżetowy, po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 674 000 z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja, wynosi 1 456 635 zł. Deficyt nie uległ zmianie. Źródłem finansowania deficytu będą:

- zaciągane kredyty w kwocie 1 456 635

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 15 września 2015 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015R.

w złotych

Klasyfikacja

Rodzaj zadania

Zmniejszenie

Zwiększenie

Rodzaj dochodu

Plan po zmianach

dział

rozdział

§

010

01095

0770

własne

38 400,00

majątkowy

88 400,00

700

70005

0870

własne

38 400,00

majątkowy

0

700

70005

0920

własne

1 000,00

bieżący

3 000,00

700

70005

0970

własne

1 900,00

bieżący

3 720,00

751

75108

2010

zlecone

5 850,00

bieżący

5 850,00

756

75618

0480

własne

5 460,00

bieżący

36 712,00

756

75618

0690

własne

18 510,00

bieżący

51 152,00

758

75814

2030

własne

47 850,00

bieżący

47 850,00

758

75814

6330

własne

18 702,00

bieżący

18 702,00

801

80101

0970

własne

900,00

bieżący

900,00

Razem

38 400,00

138 572,00

16 070 221,00

Objaśnienia do tabeli:

dział 010 - zwiększa się plan dochodów o 38 400 z tytułu sprzedaży niezabudowanych działek rolnych.

dział 700 - zmniejsza się plan dochodów o 38 400 w związku z brakiem sprzedaży w 2015r. drzew na pniu z działek gminnych; o kwotę 1 000 zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynikających z umów cywilno-prawnych oraz o 1 900 z tyt. wypłaty środków finansowych przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach za zmniejszenie powierzchni gruntów w wyniku postępowania scaleniowego w obrębie Wólki Nurzeckiej.

dział 751- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBł.3101-6-2/48/15 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 850 . Środki są przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

dział 756 - o łączną kwotę 23 970 zwiększa się plan dochodów, z tego o kwotę 5 460 z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i o kwotę 18 510 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

dział 758 - na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2015r. zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 66 552 zł. Są to środki związane ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.

dział 801 - o kwotę 900 zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2014r. przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 15 września 2015 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015R.

w złotych

Klasyfikacja

Rodzaj zadania

Zmniejszenie

Zwiększenie

Rodzaj wydatku

Plan po zmianach

dział

rozdział

§

010

01010

4590

własne

70 000,00

bieżący

70 000,00

600

60016

4210

własne

10 000,00

bieżący

18 875,00

600

60016

4300

własne

20 000,00

bieżący

50 000,00

720

72095

4300

własne

14 962,00

bieżący

14 962,00

751

75108

4110

zlecone

400,00

bieżący

400,00

751

75108

4120

zlecone

30,00

bieżący

30,00

751

75108

4170

zlecone

2 790,00

bieżący

2 790,00

751

75108

4210

zlecone

2 500,00

bieżący

2 500,00

751

75108

4410

zlecone

130,00

bieżący

130,00

757

75702

8110

własne

30 000,00

bieżący

150 000,00

801

80101

4300

własne

900,00

bieżący

52 900,00

851

85154

2830

własne

5 000,00

bieżący

5 000,00

851

85154

4170

własne

1 000,00

bieżący

9 000,00

851

85154

4210

własne

2 000,00

bieżący

5 381,00

851

85154

4220

własne

1 000,00

bieżący

10 000,00

851

85154

4300

własne

6 460,00

bieżący

17 982,00

852

85295

3110

własne

4 000,00

bieżący

42 900,00

854

85415

3240

własne

9 000,00

bieżący

91 041,00

921

92109

4210

własne

17 786,00

bieżący

78 008,00

921

92109

6050

własne

17 786,00

inwestycyjny

47 735,00

926

92601

4170

własne

10 000,00

bieżący

10 000,00

Razem

62 786,00

162 958,00

16 852 856,00

Objaśnienia do tabeli:

dz. 010 - zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 70 000 w związku z wyrokiem sądowym nakazującym wypłacenie odszkodowania osobie fizycznej jako zadośćuczynienie za zalewanie budynku gospodarczego.

dz. 600- zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 30 000 na bieżące utrzymanie dróg.

dz.720 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 962 jako opłata za zajęcie pasa drogowego w 2015r. w związku z realizacją projektu "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej- realizacja I i II etapu" .

dz. 751 - o łączną kwotę 5 850 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

dz. 757- o kwotę 30 000 zmniejsza się plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stawka Wibor 1M , w oparciu o którą są oprocentowane kredyty gminy, utrzymuje się na niższym poziomie niż planowano na 2015r.

dz. 801 - zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji o kwotę 900 zł.

dz. 851 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10 460 z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Kwota 5 000 nie została wykorzystana w formie dotacji na wypoczynek letni dzieci i młodzieży, natomiast kwota 5 460 wpłynęła tytułem opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

dz.852- o kwotę 4 000 zwiększa się plan wydatków na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

dz.854 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000 jako wkład własny na stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów.

dz.921 - w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany o kwotę 17 786 z zadań bieżących na inwestycyjne. Kwota 9 805 dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Klukowiczach", natomiast kwota 7 981 dotyczy również zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Litwinowiczach".

dz. 926 - o kwotę 10 000 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe dla animatora zatrudnionego do obsługi kompleksu boisk Orlik 2012.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 15 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01095

Budowa zbiornika wodnego do gromadzenia wody-retencji w obrębie Chanie Chursy

75 000

75 000

75 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

2.

600

60016

Rozbudowa i budowa ulicy Okrężnej i Świerczewskiego w Nurcu-Stacji

30 000

30 000

30 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

3.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej Nr 109271B wraz z budową zatoki parkingowej i remontem chodnika w miejscowości Zalesie

1 214 879

1 166 110

610 394

555 716

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

4.

600

60016

Budowa chodnika na ul. Ks. Pawlonki w Nurcu-Stacji

60 214

55 000

55 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

5.

630

630951)

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie

205 183

205 183

205 183

Urząd Marszałkowski Woj.Podlaskiego i UG Nurzec-Stacja

6.

700

70005

Nabycie na własność części nieruchomości zajętej pod hydrofornią w Tymiance

10 000

10 000

10 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

7.

720

72095

Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-realizacja I i II etapu

3 980 745

3 953 902

1 510 000

431 277

2 443 902

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

8.

720

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego-część II, administracja samorządowa

126 866

126 866

19 030

107 836

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

9.

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żerczyckiej-opracowanie dokumentacji

2 000

2 000

2 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

9.

900

90095

Budowa ogrodzenia wokół altany we wsi Wyczółki

6 600

6 600

6 600

Urząd Gminy Nurzec-Stacja ( F-sz sołecki )

10.

900

90095

Budowa i montaż altany na działce nr 26/4 we wsi Żerczyce

10 677

10 677

10 677

Urząd Gminy Nurzec-Stacja ( F-sz sołecki )

11.

921

92109

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna - dokumentacja projektowa oraz budowa przyłącza wodnego do zaprojektowanej świetlicy wiejskiej

-realizacja od 2012r.

18 744

5 000

5 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)

12.

921

92109

Utwardzenie terenu przed świetlicą w Nurcu-Stacji

6 000

6 000

6 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja ( F-sz sołecki )

13.

921

92109

Utworzenie w świetlicy wiejskiej w Siemichoczach aneksu kuchennego i kącika sanitarnego wraz z budową szamba oraz opracowaniem dokumentacji projektowej

10 571

10 571

10 571

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

( F-sz sołecki)

14.

921

92109

Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Werpolu i budowa szamba wraz z podłączeniem

8 378

8 378

8 378

Urząd Gminy Nurzec-Stacja ( F-sz sołecki)

15.

921

92109

Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Klukowiczach

9 805

9 805

9 805

Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)

16.

921

92109

Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Litwinowiczach

7 981

7 981

7 981

Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki

Ogółem

5 783 643

5 689 073

1 945 159

986 993

2 756 921

X

1) -zmiany dokonano Zarządzeniem nr 36/2015 Wójta Gminy Nurzec-Stacja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. z dnia 28 sierpnia 2015r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 15 września 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych.

w złotych

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji

0

250 000

0

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Nurzec-Stacja w 2015r.

5 000

0

0

2.

Zadania w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i organizacji imprez sportowych

30 000

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe