reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Wyszki

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[1])) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XIX/226/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXVII/324/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3238).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2, § 3 § 4 uchwały Nr Nr XXVII/324/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.".

3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Wyszki
z dnia 16 września 2015 r.

Uchwała Nr XIX/226/13
Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[2])) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Wyszki będzie świadczyć następujące usługi:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki w ilościach i o pojemnościach określonych w § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 215 i poz. 327) służące do zbierania odpadów komunalnych;

2) odbieranie od właścicieli nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) zbierane do pojemników zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,

b) selektywnie zbierane odpady w workach lub pojemnikach (tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, makulatura, szkło białe i kolorowe),

c) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony,

d) odpady "zielone" (trawa, liście).

§ 2. [3]) W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się wszystkie odpady komunalne, o których mowa w § 1 pkt 2 wytworzone na danej nieruchomości.

§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) odpady komunalne zmieszane - wywóz 1 raz w miesiącu;

2) selektywnie zbierane odpady w workach lub pojemnikach (tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, makulatura, szkło białe i kolorowe - wywóz 1 raz w miesiącu;

3) szkło białe i kolorowe - wywóz 1 raz w miesiącu;

4) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony - wywóz raz w roku,

5) odpady "zielone" (trawa, liście) - wywóz 1 raz w miesiącu w sezonie od maja do października.

§ 4. 1. Selektywnie zebrane odpady, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b-d a także przeterminowane leki, chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory w każdej ilości właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Wójt Gminy Wyszki podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej gminy lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, godziny otwarcia oraz wykaz odbieranych w nim frakcji odpadów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/189/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 569).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz.1378 oraz z 2015 r. poz. 1045 oraz poz. 1224.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz.1378 oraz z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1224.

[3]) dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXVII/324/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3238), który wszedł w życie z dniem 1stycznia 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama