Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie ustalenia Regulamin przewozu osób, zwierząt i bagażu autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Augustów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 4, 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 915) oraz art. 46 ust. 1 pkt 9
w zw. z art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5,
poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, poz. 915, z 2015 r. poz. 390) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przewozu osób, zwierząt i bagażu autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Augustów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XIV/109/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 września 2015 r.

Regulamin przewozu osób, zwierząt i bagażu autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Augustów

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki przewozu osób, zwierząt oraz bagażu autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Augustów.

2. Usługę przewozową na rzecz Miasta Augustów świadczy przewoźnik - Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" Sp. z o.o. ul. Komunalna 3, 16 - 300 Augustów.

3. Wyciąg z regulaminu udostępniony jest w każdym autobusie.

§ 2. 1. Pasażerowie oraz obsługa pojazdów, pracownicy nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów są obowiązani przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

2. Obsługa pojazdu, pracownicy nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów obowiązani są do wydawania wskazówek, uwag oraz poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, prawidłowe funkcjonowanie przewozu oraz egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu.

3. Pasażerowie obowiązani są podporządkować się wskazówkom, uwagom oraz poleceniom, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku awaryjnej zmiany trasy obsługa pojazdu lub pracownicy nadzoru ruchu obowiązani
są do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.

5. Wskazówki, uwagi oraz polecenia obsługi pojazdu i personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane
do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy. Obsługa pojazdu i personel nadzoru ruchu obowiązani
są do udzielania na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu, w szczególności czasu odjazdu z przystanku, kierunku jazdy, trasy przejazdu, itp.

§ 3. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno - eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub kolejowego oraz inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

§ 4. 1. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa, porządku i czystości.

2. W przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń uniemożliwiających operatorowi wykonanie przewozu pojazdem, w którym podróżny skasował bilet, podróżnemu przysługuje prawo kontynuowania jazdy innym pojazdem tej linii lub innej, przebiegającej tą samą trasą, na podstawie uprzednio skasowanego biletu.

WARUNKI PRZEWOZU

§ 5. 1. W czasie przewozu podróżny powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ogólnie obowiązujących norm zachowania w miejscach publicznych, postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, a także zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2. Podróżnym zabrania się w szczególności:

1) otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy;

2) nieuzasadnionego sygnalizowania zatrzymania pojazdu;

3) wsiadania do pojazdu przednimi drzwiami, z wyjątkiem osób z widocznym kalectwem oraz kobiet w widocznej ciąży;

4) wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po usłyszeniu sygnału dźwiękowego oznaczającego zamykanie drzwi;

5) wsiadania do pojazdu na przystanku końcowym oraz przebywania w nim podczas czynności manewrowych związanych ze zmianą kierunku jazdy;

6) niszczenia urządzeń i wyposażenia pojazdu;

7) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu;

8) wychylania się z pojazdu oraz opierania się o drzwi podczas jazdy;

9) jazdy w pozycji stojącej bez trzymania się uchwytów lub poręczy;

10) siadania na barierkach pojazdu;

11) palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych w pojeździe;

12) spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić odzież innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu;

13) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach;

14) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń emitujących dźwięki, głośnego zachowywania się lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe;

15) przewożenia rowerów;

16) żebrania;

17) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju.

§ 6. 1. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu lub usunąć z pojazdu podróżnego zagrażającego bezpieczeństwu i porządkowi przewozu, a w szczególności:

1) zachowującego się agresywnie wobec innych podróżnych lub kierującego pojazdem;

2) wzbudzającego odrazę brudem lub niechlujstwem;

3) uciążliwego dla podróżnych;

4) nietrzeźwego lub znajdującego się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;

5) nie stosującego się do wezwań kierującego pojazdem i pracowników nadzoru ruchu.

2. W wyjątkowych przypadkach kierujący pojazdem, w celu uzyskania pomocy, może zjechać z trasy przejazdu do Komendy Powiatowej Policji.

3. Pasażerom, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.

§ 7. 1. W pojeździe znajdują się wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca przeznaczone dla:

1) osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet w ciąży;

2) osób niepełnosprawnych;

3) wózków dziecięcych lub inwalidzkich.

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2 posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc.

3. Pasażer, który zajmie miejsce, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 zobowiązany jest do jego zwolnienia w przypadku zgłoszenia się osoby, dla której miejsce to jest przeznaczone.

4. W przypadku przewożenia przez pasażera bagażu innego niż wózek dziecięcy w miejscu określonym w ust. 1 pkt 3, pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera z wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim i przestawienia przewożonego bagażu z zachowaniem postanowień § 8 ust. 1.

5. W przypadku zasygnalizowania takiej potrzeby, kierowca zobowiązany jest udzielić pomocy osobie
na wózku inwalidzkim w dostaniu się do pojazdu.

6. W czasie przewozu dziecko powinno być zabezpieczone szelkami przed wypadnięciem lub powinno
być wyjęte z wózka.

7. Kierujący pojazdem w sytuacji występowania złych warunków atmosferycznych zobowiązany
jest po zakończeniu czynności związanych z obsługą techniczną i zmianą kierunku jazdy podjechać do przystanku początkowego, w celu umożliwienia oczekującym pasażerom zajęcia miejsca w pojeździe. Wyjątek stanowią przerwy przysługujące kierowcy na posiłek lub określone w Kodeksie Pracy.

WARUNKI PRZEWOZU BAGAŻU I ZWIERZĄT

§ 8. 1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę innych pasażerów oraz ich mienia, nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu oraz nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

2. Przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 80x60x40 cm oraz psów podlega opłacie.

3. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 9. Zabrania się przewożenia w pojazdach:

1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np.: ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach, otwartych pojemników ze smarami, farbami, chemikaliami itp.);

2) przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody;

3) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych;

4) przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie niniejszego regulaminu lub odrębnych przepisów.

§ 10. 1. Dopuszcza się przewożenie w pojazdach:

1) małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim
dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniających bezpieczeństwo pasażerów;

2) psów, pod warunkiem że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy.

2. Pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

§ 11. Na żądanie współpasażerów, obsługi pojazdu, pracowników nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów pasażer jest zobowiązany:

1) umieścić przewożony bagaż tak, aby nie utrudniał innym osobom korzystania z pojazdu;

2) opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli jest ono przewożone w sposób sprzeczny z postanowieniami § 10;

3) opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w § 9.

§ 12. 1. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.

2. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z przewożeniem przez niego bagażu lub zwierząt, niepowstałe z winy przewoźnika.

ZASADY POBIERANIA OPŁAT ORAZ KONTROLA BILETÓW

§ 13. 1. Rodzaje biletów, wysokość opłat za przejazdy na terenie Miasta Augustów oraz uprawnienia do ulg i bezpłatnych przejazdów określa uchwała http://www.pgk.suwalki.pl/ogl/Akt-scalony.pdf

2. Wyciąg z uchwały, o której mowa w ust. 1, znajduje się w każdym pojeździe.

§ 14. 1. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu okresowego lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, jest obowiązany skasować bilet jednoprzejazdowy niezwłocznie po wejściu do pojazdu.

2. Bilet ważny jest na trasie maksymalnie od przystanku początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu, ważny od momentu skasowania. Nieokazanie biletu jednorazowego podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji.

3. Kierowca pojazdu prowadzi sprzedaż biletów w razie awarii automatu tylko za odliczoną kwotę.

4. W przypadku konieczności zakupu biletu u kierowcy pojazdu, pasażer bezpośrednio po wejściu do pojazdu zobowiązany jest udać się do kierowcy pojazdu w celu zakupu biletu i natychmiast po zakupie skasować bilet w najbliższym kasowniku.

§ 15. 1. Pasażer nie może odstępować lub oddawać innej osobie skasowanego biletu jednoprzejazdowego.

2. Nieważny jest bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisu z kasownika, numeru biletu lub danych osobowych w przypadku biletu imiennego.

§ 16. 1. Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy posiadający podczas przeprowadzania kontroli, w miejscu widocznym, identyfikator zawierający:

1) nazwę przewoźnika;

2) numer identyfikacyjny kontrolera;

3) zdjęcie kontrolera;

4) okres ważności dokumentu;

5) zakres upoważnienia;

6) pieczęć i podpis wystawcy.

2. Kontroler na każde żądanie pasażera musi umożliwić mu spisanie numeru służbowego kontrolera
oraz poinformować o miejscu i czasie składania skarg i reklamacji.

§ 17. 1. Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany przedstawić bilet do kontroli na każde żądanie kontrolera biletów.

2. Pasażer jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, okazać kontrolerowi dokumenty uprawniające
do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

§ 18. 1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletów:

1) braku odpowiedniego lub ważnego biletu,

2) braku ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

3) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,

- kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w cenniku opłat określonym w uchwale, o której mowa w § 13 ust. 1.

2. Kontroler wystawia pokwitowanie pobrania opłaty na firmowych drukach.

3. W przypadku odmowy lub niemożności uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty.

4. W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.

5. Koszty związane z interwencją służb porządkowych ponosi pasażer, którego dotyczy interwencja.

6. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu i uprawnia pasażera
do kontynuowania jazdy tym samym pojazdem.

7. W przypadku przedłożenia przez pasażera, w terminie 7 dni od dnia kontroli, ważnego imiennego biletu okresowego lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, wystawione wezwanie do zapłaty ulega umorzeniu, a w przypadku pobrania opłaty - opłata ulega zwrotowi, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej.

8. Odwołania od wystawionych przez kontrolerów wezwań do zapłaty rozpatruje, w terminie
7 dni od wystawienia wezwania, podmiot upoważniony do kontroli przez przewoźnika.

§ 19. 1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego
lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo używany przez osobę, do której on nie należy lub osobę nieuprawnioną, kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.

2. O podejrzeniu sfałszowania biletu lub dokumentu zawiadamia się prokuraturę lub Policję z jednoczesnym powiadomieniem wystawcy dokumentu.

SKARGI, WNIOSKI I REKLAMACJE

§ 20. 1. Skargi, wnioski i reklamacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej przyjmuje Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" Sp. z o.o. w Augustowie Zakład Komunikacji Miejskiej w dni robocze w godz. 800 - 1500 w siedzibie Spółki.

2. Skargi, wnioski i reklamacje mogą być wnoszone również pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie
na adres: Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów
telefon: (0 87) 643 24 60, e-mail: mailto:zkm@necko.com.pl.

3. Wnoszone skargi i reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.

4. Tryb postępowania reklamacyjnego określony jest Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006 r., Nr 38, poz. 266).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe