Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. z późn. zm.) i art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191) § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430) w porozumieniu z dyrektorami szkół uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli, określone w uchwale budżetowej na 2015 r. planuje się na następujące specjalności i formy kształcenia:

2. Specjalności:

1) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu,

2) rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych uczniów,

3) związane z profilaktyką uzależnień,

4) wynikające z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

5) organizowanie i zarządzanie oświatą

6) związane z doskonaleniem umiejętności wychowawczych w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem przemocy wśród dzieci i młodzieży,

3. Formy kształcenia:

1) studia magisterskie i studia podyplomowe;

2) kursy kwalifikacyjne, seminaria i konferencje;

3) kursy i szkolenia doskonalące;

4) szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych.

§ 2. Określa się na 2015 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe