Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ustalenia warunków korzystania z nieruchomości w szkołach, placówkach oświatowych i żłobku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. u. z 2015 r., poz. 782, poz. 985, poz. 1039, poz. 1180, poz. 1265) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Do wynajmowania pomieszczeń oraz części nieruchomości upoważnieni są Dyrektorzy szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów na podstawie i w granicach udzielonego przez Burmistrza Miasta Augustowa pełnomocnictwa.

2. Wynajmowanie pomieszczeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę pisemną.

3. Dyrektor szkoły lub placówki ma obowiązek w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy najmu zawiadomić organ prowadzący o jej zawarciu, przekazując kserokopię umowy do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie.

4. Umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony wymagają uzyskania zgody Burmistrza Miasta. Zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Po uzyskaniu takiej zgody kserokopię umowy należy przekazać do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie zgodnie z postanowieniem ust. 3.

§ 2. 1. Decyzję o ustaleniu stawki wynajmu lub opłat za umieszczenie reklamy podejmuje dyrektor szkoły/placówki, mając na względzie minimalne stawki wynajmu pomieszczeń określone w załączniku nr 1.

2. W przypadku wynajmowania pomieszczeń oraz części nieruchomości:

1) uczniowskim klubom sportowym, młodzieżowym klubom sportowym i organizacjom społecznym ustala się minimalną stawkę wynajmu w wysokości 25% stawek określonych w załączniku nr 1, o ile nie będą one wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej.

2) stowarzyszeniom i klubom sportowym prowadzącym sekcje dla osób dorosłych oraz drużynom szkolnym biorącym udział w rozgrywkach ligi miejskiej ustala się minimalną stawkę wynajmu w wysokości 50% stawek określonych w załączniku nr 1, o ile nie będą one wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej.

§ 3. Dyrektor szkoły, placówki oświatowej i żłobka może użyczyć nieodpłatnie, po podpisaniu umowy użyczenia, pomieszczenie: organizacjom społecznym, stowarzyszeniom lub osobom fizycznym, o ile nie będą one wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie szkoły (ośrodka kursowego). Dopuszczalna jest umowa użyczenia nieodpłatnie pomieszczenia podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na gabinet medyczny związany z zapewnieniem opieki pielęgniarskiej w miejscu nauczania i wychowania.

§ 4. Sprawy nieuregulowane oraz odstępstwa od niniejszego regulaminu wymagają uzyskania akceptacji Burmistrza Miasta Augustowa.

§ 5. Umowy najmu zawarte przed wejściem w życie niniejszej Uchwały obowiązują do czasu ich zakończenia.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XV/121/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 października 2015 r.

Minimalne stawki wynajmu pomieszczeń, części nieruchomości oraz umieszczania reklam:

Lp.

Przedmiot najmu

Stawka

1

sala lekcyjna

25 zł/h

2

pracownia komputerowa

40 zł/h

3

pracownia specjalistyczna

40 zł/h

4

sala audiowizualna

40 zł/h

5

stołówka (działalność wykonywana na potrzeby uczniów)

3 zł/m2

6

kuchnia - czynsz (działalność wykonywana na potrzeby uczniów)

3 zł/m2

7

kuchnia - koszty eksploatacyjne (działalność wykonywana na potrzeby uczniów)

1.000 zł/miesiąc

8

boisko do piłki nożnej (cele komercyjne)

40 zł/h

9

boisko wielofunkcyjne oraz pozostałe obiekty sportowe (cele komercyjne)

40 zł/h

10

umieszczanie reklam

100 zł/ m2/rocznie

11

sala gimnastyczna do 200m2 bez natrysków

40 zł/h pierwsza godzina

35 zł/h druga i kolejna godzina

12

sala gimnastyczna powyżej 200m2 bez natrysków

60 zł/h pierwsza godzina

50 zł/h druga i kolejna godzina

13

sala gimnastyczna do 200m2 z natryskami

45zł/h pierwsza godzina

40 zł/h druga i kolejna godzina

14

sala gimnastyczna powyżej 200m2 z natryskami

70 zł/h pierwsza godzina

50 zł/h druga i kolejna godzina

15

sklepik szkolny

80 zł/miesiąc

16

wynajem budynku na kolonie

kwota ryczałtowa negocjowana

17

wynajem dachu pod anteny

kwota ryczałtowa negocjowana

18

pozostałe pomieszczenie

kwota ryczałtowa negocjowana

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe