Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/53/15 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/45/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz.1890), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) określa się:

§ 1. W uchwale Nr VIII/45/15 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych § 1 otrzymuje brzmienie:

Wzory następujących formularzy deklaracji i informacji podatkowych:

1) DR-1 deklaracja w sprawie podatku rolnego stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) DN-1 deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) DL-1 deklaracja w sprawie podatku leśnego stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) I-NRL informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały".

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/45/15 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr IX/53/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe