Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/47/15 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/47/15 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwalnia się w podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe