Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/89/2016 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchowola

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/70/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchowola § 2 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć
w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Suchowoli w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe