Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2 552,09 zł.

2) dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 54 225,00 zł.;

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 56 777,09 zł.

3) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 9 104 000,00 zł., z tego:

- dochody bieżące 8 654 000,00 zł.;

- dochody majątkowe 450 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 8 799 500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 8 643 600,00 zł.;

- wydatki majątkowe 155 900,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 304 500,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alicja Polkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

8 000,00

- 435,37

7 564,63

01095

Pozostała działalność

8 000,00

- 435,37

7 564,63

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8 000,00

- 435,37

7 564,63

700

Gospodarka mieszkaniowa

428 760,00

- 2 116,72

426 643,28

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

428 760,00

- 2 116,72

426 643,28

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

300 000,00

- 2 116,72

297 883,28

Razem:

8 031 204,12

- 2 552,09

8 028 652,03

Razem własne dochody, z tego:

8 031 204,12

- 2 552,09

8 028 652,03

Własne dochody bieżące:

7 579 087,40

- 435,37

7 578 652,03

Własne dochody majątkowe:

452 116,72

-2 116,72

450 000,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

1 075 347,97

0,00

1 075 347,97

Razem:

9 106 552,09

-2 552,09

9 104 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/89/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

800,00

10,00

810,00

01030

Izby rolnicze

800,00

10,00

810,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

800,00

10,00

810,00

710

Działalność usługowa

15 000,00

- 3 000,00

12 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

5 000,00

- 3 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

- 3 000,00

2 000,00

720

Informatyka

273 759,40

- 7 300,37

266 459,03

72095

Pozostała działalność

273 759,40

- 7 300,37

266 459,03

4300

Zakup usług pozostałych

34 700,20

- 7 300,37

27 399,83

750

Administracja publiczna

1 498 600,00

22 150,00

1 520 750,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 362 600,00

22 150,00

1 384 750,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

849 062,00

22 150,00

871 212,00

801

Oświata i wychowanie

3 043 768,00

- 1 234,72

3 042 533,28

80101

Szkoły podstawowe

1 577 669,49

1 948,28

1 579 617,77

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 000,00

- 5 780,00

46 220,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

2 780,00

17 780,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

56 600,00

1 300,00

57 900,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 850,00

3 685,00

5 535,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 000,00

- 36,72

11 963,28

80104

Przedszkola

40 000,00

- 1 198,00

38 802,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

40 000,00

- 1 198,00

38 802,00

80110

Gimnazja

754 980,01

- 5 985,00

748 995,01

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

42 650,52

- 681,15

41 969,37

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44 000,00

- 5 303,85

38 696,15

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

195 113,00

4 000,00

199 113,00

4220

Zakup środków żywności

93 600,00

2 000,00

95 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 150,00

2 000,00

6 150,00

852

Pomoc społeczna

707 791,00

- 15 227,00

692 564,00

85202

Domy pomocy społecznej

29 600,00

- 4 800,00

24 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

- 5 900,00

9 100,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

14 600,00

1 100,00

15 700,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 400,00

- 1 400,00

0,00

3110

Świadczenia społeczne

1 400,00

- 1 400,00

0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 000,00

9 700,00

11 700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 000,00

9 700,00

11 700,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

157 000,00

- 8 795,16

148 204,84

3110

Świadczenia społeczne

157 000,00

- 8 795,16

148 204,84

85219

Ośrodki pomocy społecznej

204 267,00

- 8 500,00

195 767,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

133 817,00

- 7 000,00

126 817,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26 400,00

- 500,00

25 900,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 300,00

- 1 000,00

2 300,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

66 400,00

- 1 280,00

65 120,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

430,00

1 430,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47 000,00

- 1 000,00

46 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 500,00

70,00

9 570,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 500,00

- 780,00

720,00

85295

Pozostała działalność

92 190,00

- 151,84

92 038,16

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

- 151,84

1 848,16

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

192 800,00

- 950,00

191 850,00

85401

Świetlice szkolne

140 000,00

0,00

140 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4260

Zakup energii

3 100,00

1 000,00

4 100,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

52 800,00

- 950,00

51 850,00

3240

Stypendia dla uczniów

51 000,00

- 950,00

50 050,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

585 201,00

- 1 000,00

584 201,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

134 230,00

- 1 000,00

133 230,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 900,00

- 1 000,00

16 900,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

446 200,00

4 000,00

450 200,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

346 200,00

8 000,00

354 200,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

346 200,00

8 000,00

354 200,00

92116

Biblioteki

100 000,00

- 4 000,00

96 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

100 000,00

- 4 000,00

96 000,00

Razem:

7 726 704,12

- 2 552,09

7 724 152,03

Razem własne wydatki, z tego:

7 726 704,12

- 2 552,09

7 724 152,03

Własne wydatki bieżące:

7 570 767,40

-2 515,37

7 568 252,03

Własne wydatki majątkowe:

155 936,72

-36,72

155 900,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

1 075 347,97

0,00

1 075 347,97

Razem:

8 802 052,09

-2 552,09

8 799 500,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/89/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW
PUBLICZNYCHNA 2015 ROK

L.p.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zakres dotacji

Kwota dotacji

1.

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury

podmiotowa

354 200,00

2.

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna

podmiotowa

96 000,00

Ogółem

450 200,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/89/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zmniejszenie w dziale 010 na kwotę 435,37 zł. w związku ze zmniejszeniem dochodów wykonanych;

2) zmiany w dziale 700 na kwotę 2 116,72 zł. w związku ze zmniejszeniem dochodów wykonanych.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) zwiększenie w dziale 750 o kwotę 22 150,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń;

2) zmiany w dziale 801 i 854 zgodnie z wnioskiem ZSO;

3) zmiany w dziale 852 zgodnie z wnioskiem GOPS;

4) zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o 8 000,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe