reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/60/16 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 15 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117,1130, 1190, 1358, 1513, 1854) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości - 11 068 519,- zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 760 519,-zł,

- majątkowe w wysokości 308 000,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 11 068 519,- zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 201 042,-zł,

- majątkowe w wysokości 867 477,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 758 100,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Wolnych środków w kwocie 758 100, - zł;

§ 5. Objaśniania dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/60/16
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/60/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 stycznia 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem:

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

majątkowe

majątkowe razem:

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem:

9 331 735,00

0,00

0,00

9 331 735,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

majątkowe

majątkowe razem:

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem:

1 423 784,00

0,00

0,00

1 423 784,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

11 068 519,00

0,00

0,00

11 068 519,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/60/16
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/60/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 stycznia 2016 roku

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą

968 475

871 000

867 700

434 984

432 716

0

3 300

0

0

0

97 475

97 475

47 475

0

zmniejszenie

-10 000

-10 000

-10 000

0

-10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0

po zmianach

968 475

861 000

857 700

434 984

422 716

0

3 300

0

0

0

107 475

107 475

47 475

0

90095

Pozostała działalność

przed zmianą

517 475

470 000

467 000

395 600

71 400

0

3 000

0

0

0

47 475

47 475

47 475

0

zmniejszenie

-10 000

-10 000

-10 000

0

-10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0

po zmianach

517 475

460 000

457 000

395 600

61 400

0

3 000

0

0

0

57 475

57 475

47 475

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

40 000

40 000

40 000

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-10 000

-10 000

-10 000

0

-10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

30 000

30 000

30 000

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0

po zmianach

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

11 068 519

10 211 042

7 340 288

4 930 446

2 409 842

716 293

1 987 561

36 900

0

130 000

857 477

857 477

317 130

0

zmniejszenie

-10 000

-10 000

-10 000

0

-10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0

po zmianach

11 068 519

10 201 042

7 330 288

4 930 446

2 399 842

716 293

1 987 561

36 900

0

130 000

867 477

867 477

317 130

0

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/60/16
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 stycznia 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok

rozpoczęcia i zakończe

Wartość

kosztorysowa

zadania

Wydatki według stanu na dzień 31.X.2015 r.

Środki wynikające z planu na 2016r. ogółem w zł

Klasyfikacja budżetowa

Dział

Rozdział

paragraf

W tym:

Środki własne

budżetu.

Środki budżetu państwa

Środki funduszy

pomocowych

Kredyt i Pożyczka

Inne (dotacje z NFOŚiGW)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.

2013-2018

312 827

162 827

50 000

010

01010

6059

50 000

0

0

0

2

Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach- II etap; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach, Borysówka - Olchowa Kładka - opracowanie dokumentacji projektowych.

2015-2018

316 090

73 908

25 000

600

60016

6050

25 000

0

0

0

3.

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady - Dubińska Ferma

2013-2017

139 778

9 431

110 347

600

60016

6050

5 347

0

0

105 000

4.

Przebudowa drogi gminnej nr 108538B Skryplewo - dr woj. Nr 685

2015 - 2017

70 000

20 000

25 000

600

60016

6050

25 000

0

5.

Przebudowa drogi gminnej Pasieczniki Duże - Stepki

2016-2017

25 000

0

15 000

600

60016

6050

15 000

0

0

0

6

Przebudowa ulicy osiedlowej w Orzeszkowie

2016-2017

30 000

0

10 000

600

60016

6050

10 000

0

0

0

7.

Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem

2011- 2017

328 729

228 729

100 000

010

01010

6050

100 000

0

0

8.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów

2013-2016

90 151

35 496

54 655

921

92109

6059

54 655

0

9.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap

2013 - 2016

148 196

123 196

25 000

921

92109

6059

25 000

0

0

0

10.

Zagospodarowanie terenu obok Gminnego Centrum Kultury w Dubinach

2016-2017

30 000

0

25 000

921

92109

6059

25 000

0

0

0

11.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trywieży

2016

100 000

0

25 000

921

92109

6059

25 000

0

75 000

0

12.

Zakup budynku po byłej zlewni mleka i adaptacja obiektu na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych

2016-2017

60 000

0

50 000

921

92109

6060

50 000

0

0

0

13.

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Hajnówka - dokumentacja projektowa

2016

50 000

0

50 000

400

40004

6050

50 000

0

0

0

14.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Orzeszkowie

2016-

200 000

0

50 000

010

01010

6059

50 000

100 000 *

0

15.

Budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa drogi w miejscowości Sorocza Nóżka

2016-2017

55 000

0

50 000

900

90015

6050

50 000

0

0

0

16.

Energetyka fotowoltaiczna dla infrastruktury edukacyjnej w Gminie Hajnówka

2016-

2018

60 000

0

20 000

801

80101

6059

20 000

0

0

0

17.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Hajnówka (świetlice wiejskie)

2016-2018

77 475

0

47 475

900

90095

6059

47 475

0

0

0

18.

Instalacja wyspowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na obszarze Gminy Hajnówka

2016-2021

310 000

0

20 000

700

70095

6059

20 000

0

0

0

19.

Dostawa i montaż zbiornika na gaz propan techniczny o pojemności 2 700 l w Nowoberezowie

2016

10 000

0

10 000

900

90095

6050

10 000

0

0

0

RAZEM:

2 413 246

653 587

762 477

657 477

0

175 000*

105 000

Objaśnienia:* Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/60/16
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 stycznia 2016 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

· o kwotę 10 000,- zł na zakup i montaż zbiornika na gaz propan techniczny w miejscowości Nowoberezowo do ogrzewania budynków będących własnością Gminy Hajnówka

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

· o kwotę 10 000,- zł na zakup usług materiałów w zakresie utrzymania bieżącego mienia gminy

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama