Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513, poz.1854) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem7.049.846,00 zł.

a) bieżące w wysokości6.693.428,00 zł.

b) majątkowe w wysokości356.418,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem7.082.326,00 zł.

a) bieżące w wysokości6.408.779,00 zł.

b) majątkowe w wysokości673.547,00 zł.

§ 4. 1. Dochody budżetu w wysokości 138.250 zł. pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 170.730 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 170.730zł.

§ 5. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Zadania inwestycyjne w 2015r.", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/67/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/67/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/67/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/67/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe