Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/92/16 Rady Gminy Kolno

z dnia 4 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856; z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kolno w 2016 r.", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XIV/92/16
Rady Gminy Kolno
z dnia 4 marca 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
NA TERENIE GMINY KOLNO W 2016 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kolno,

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kolno,

2) Programie - należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kolno w 2016 roku",

3) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszym Programie,

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013 r. poz. 856; z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz 266).

II. CEL PROGRAMU

§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

III.REALIZACJA ZADAŃ

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku

§ 3. Bezdomne zwierzęta będą kierowane do schroniska, o którym mowa w § 11 pkt 1 Programu.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 4. 1. Opieka będzie polegać na sterylizacji i kastracji tych zwierząt oraz ich dokarmianiu w szczególnych sytuacjach, tj. takich gdy brak dokarmiania będzie mógł spowodować poważne, negatywne skutki dla zdrowia zwierząt.

2. Gmina pokrywa w całości koszty zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, które przeprowadzać będzie gabinet weterynaryjny, o którym mowa w § 11 pkt 3 Programu.

3. Sterylizacja i kastracja będzie odbywać się po uprzednim odłowieniu kotów, wyłącznie na zlecenie Gminy. Po przeprowadzeniu zabiegu, koty wolno żyjące wrócą do miejsc odłowienia, bądź trafią do adopcji.

Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5. 1. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy, podlegają odławianiu. Zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd.

2. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, o którym mowa w § 11 pkt 1 Programu.

3. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 11 pkt 2 Programu.

4. Odławianie bezdomnych zwierząt może mieć charakter doraźnej lub okresowej interwencji, po wcześniejszym ogłoszeniu.

Usypianie ślepych miotów

§ 6. Usypianie ślepych miotów nie posiadających właściciela, będzie finansowane w całości przez Gminę i przeprowadzane przez gabinet weterynaryjny, o którym mowa w § 11 pkt 3 Programu.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, w tym na stronach internetowych Urzędu;

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

Działanie na rzecz ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt

§ 8. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych.

2. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów, w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców.

3. Dofinansowanie to przysługuje wyłącznie mieszkańcom Gminy, w ilości maksymalnie na 2 sztuki rocznie.

4. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, gabinet weterynaryjny, o którym mowa w § 11 pkt 3 Programu, po otrzymaniu zlecenia, przeprowadzi zabieg.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 9. W przypadku odebrania zwierzęcia gospodarczego dotychczasowemu właścicielowi, w porozumieniu z mieszkańcami lub organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, zwierzęta zostaną przekazane do gospodarstwa, o którym mowa w § 11 pkt 2 Programu.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt.

§ 10. 1. Opieka nad zwierzęciem poszkodowanym podczas zdarzenia drogowego następuje po każdorazowym zgłoszeniu ustnym, telefonicznym lub mailowym informacji o miejscu zdarzenia do Urzędu.

2. Usługa weterynaryjna wykonywana przez gabinet weterynaryjny, o którym mowa w § 11 pkt 3 Programu, w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierzęcia, będzie obejmowała w zależności od potrzeby:

1) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie,

2) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie,

3) podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia,

4) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji,

5) okresowe przetrzymywaniu leczonych zwierząt,

6) poddanie zwierzęcia eutanazji poprzez podanie odpowiednich środków farmakologicznych,

7) zabezpieczenie i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia.

Sposób realizacji poszczególnych zadań

§ 11. Zadania zlecane na zewnątrz, związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi, wynikające z Programu, realizują:

1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, NIP: 8491226188, na podstawie zawartej umowy z Gminą Kolno,

2) Gospodarstwo Rolne nr 031816904001 Pana Edwarda Murawskiego, Kossaki 3, 18-500 Kolno,

3) Lecznica Zwierząt w Kolnie "Spółka Cywilna" W. Przytuła, M. Samul, ul. Aleksandrowska 1, 18-500 Kolno, NIP: 7210000990.

IV. EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 12. Gmina w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy
(jednostkami oświatowymi i jednostkami kultury) oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

V. FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina.

2. Środki finansowe na realizację działań wynikających z Programu, zabezpieczone są w budżecie Gminy w dziale 900, rozdział 90095, §4300.

3. Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecanie usług podmiotom zewnętrznym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe