Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5696/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Miastkowo nr IX/47/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Miastkowo
Nr IX/47/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

postanawia : uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami zawartymi w:

- Załączniku Nr 4 do Uchwały, Pouczenie nr 1, w którym wskazano, iż obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać za poszczególne miesiące w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465, ze zm.). w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr IX/47/2015 w zakresie wyżej wskazanego zapisu.


Uzasadnienie

W dniu 1 grudnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Łomży, wpłynęła Uchwała Rady Gminy Miastkowo Nr IX/47/2015 z dnia
24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 16 grudnia 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 23 grudnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
23 grudnia 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W Załączniku Nr 4 do UchwałyNr IX/47/2015, Pouczenie nr 1, wskazano,
iż obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać za poszczególne miesiące
w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465, ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca. Kolegium zwraca również uwagę, iż w § 6 Uchwały wskazano, iż Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dn. 1 grudnia 2015 r., poz. 3860, co sprawia, że wejdzie ona w życie jeszcze
w 2015 roku. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIENa niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe