Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/69/16 Rady Miasta Brańsk

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.) oraz art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 oraz z 2015 r. poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607 i poz. 1830) Rada Miasta Brańsk uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 3. Tracą moc Uchwały Nr XIV/90/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Brańsku (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2223), uchwała Nr XVI/115/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/12 w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2901).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XIV/69/16
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2016 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku zwany dalej "Ośrodkiem", został utworzony na podstawie uchwały Nr III/15/92 Rady Miejskiej w Brańsku z dnia 14 marca 1992 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku.

2. Ośrodek działa na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Brańsk.

§ 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Brańsku przy ul. Rynek 27/1.

§ 4. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Brańsk.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 5. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych , których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości

§ 6. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz:

1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),

6) ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863; z późn. zm.),

7) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195),

8) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

§ 7. 1. Do zadań Ośrodka należą:

1) zadania z zakresu pomocy społecznej określone ustawami jako:

a) zlecone z zakresu administracji rządowej,

b) własne gminy,

2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z mocy odrębnych ustaw dotyczące:

a) świadczeń rodzinnych,

b) przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

c) przyznawanie Karty Dużej Rodziny,

d) przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego,

3) zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w zakresie wspierania rodziny,

4) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

§ 8. Ośrodek realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi prze wojewodę.

§ 9. Ośrodek wykonując zadania własne gminy kieruje się ustaleniami Burmistrza Miasta Brańsk.

§ 10. Ośrodek współpracuje w realizacji swoich zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, organami wymiaru sprawiedliwości, innymi ośrodkami pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, służbą zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Interdyscyplinarnym, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna

§ 11. Działalnością Ośrodka zarządza i kieruje Kierownik, reprezentuje go na zewnątrz.

§ 12. Kierownika Ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta Brańsk.

§ 13. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika Ośrodka jest Burmistrz Miasta Brańsk.

§ 14. Kierownik Ośrodka działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta.

§ 15. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, zawiera z nimi umowy o pracę, ustala zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 16. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 17. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 18. Roczny plan finansowy Ośrodka ustala Kierownik.

§ 19. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

§ 20. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdania finansowe.

Rozdział 5.
Postanowienia Końcowe

§ 21. Zmian w Statucie Ośrodka dokonuje Rada Miasta Brańsk w drodze uchwały.

§ 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe