Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/112/16 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 6 maja 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Szepietowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Miejska w Szepietowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia uczęszczającego do tego przedszkola w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

2. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu niepublicznym przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez najbliższą gminę.

3. Dotacja na ucznia przedszkola niepublicznego objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez najbliższą gminę.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na okres roku budżetowego na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole. Zakres danych zawartych we wniosku został określony we wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Do wyliczenia stawki dotacji przysługującej niepublicznemu przedszkolu w danym roku w przeliczeniu na jednego ucznia bierze się pod uwagę:

1) wysokość wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie najbliższej gminy na dany rok na prowadzenie przedszkola publicznego;

2) zaplanowaną w budżecie najbliższej gminy na dany rok wysokość dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie;

3) liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola publicznego, prowadzonego przez najbliższą gminę w roku poprzedzającym rok, na który wyliczana jest dotacja. Faktyczną liczbę uczniów ustala się na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej;

4) stawkę procentową, określoną w §1. ust. 1 niniejszej uchwały.

3. Raty dotacji przekazywane są w wysokości określonej jako iloczyn stawki dotacji przysługującej na jednego ucznia i aktualnej liczby uczniów uczęszczającej do niepublicznego przedszkola w danym miesiącu.

§ 3. 1. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole sporządza i przekazuje w terminie do 10 dnia każdego miesiąca (w miesiącu grudniu do 5 grudnia) informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do placówki według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Informacja ta stanowi podstawę do obliczenia i przekazania dotacji na dany miesiąc.

2. Przekazaną dotację należy wykorzystać do 31 grudnia roku kalendarzowego, na który została przyznana, a dotację niewykorzystaną, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrócić na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole sporządza rozliczenie miesięczne otrzymanej dotacji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków, w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, na który została przekazana dotacja.

2. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole sporządza rozliczenie roczne otrzymanej dotacji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, na który została przekazana dotacja.

3. Dotacja rozliczana jest na podstawie:

1) wysokości wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie najbliższej gminy na dany rok na prowadzenie przedszkola publicznego;

2) wysokości dochodów faktycznie uzyskanych przez najbliższą gminę z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok, którego dotyczy rozliczenie;

3) faktycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola publicznego, prowadzonego przez najbliższą gminę w roku, którego dotyczy rozliczenie. Faktyczną liczbę uczniów ustala się na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej;

4) faktycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w roku, którego dotyczy rozliczenie.

4. Rozliczenia dotacji dokonuje się do końca kwietnia roku następnego po roku, na który została udzielona dotacja.

5. Jeśli dotacja przekazana niepublicznym przedszkolom na dany rok została przekazana w wysokości większej niż wynika z rozliczenia dokonanego zgodnie z ust. 3, podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconej dotacji w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia faktu nadpłaty. Zwrot nadpłaconej dotacji może zostać dokonany poprzez potrącenie z kwoty dotacji przysługującej niepublicznemu przedszkolu w kolejnym miesiącu po miesiącu, w którym stwierdzono fakt nadpłaty dotacji.

6. Jeśli dotacja przekazana niepublicznym przedszkolom na dany rok została przekazana w wysokości mniejszej niż wynika z rozliczenia dokonanego zgodnie z ust. 3, wyrównanie niedopłaconej kwoty dotacji zostanie przekazane niepublicznym przedszkolom w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia faktu niedopłaty.

§ 5. Podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

§ 6. 1. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szepietowie na podstawie pisemnego upoważnienia. Jeden egzemplarz upoważnienia przekazuje się organowi prowadzącemu przedszkole przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

2. Kontrolę o której mowa w ust. 1 przeprowadza się w siedzibie jednostek kontrolowanych w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostkach.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) zgodność danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w informacjach miesięcznych oraz w rocznym rozliczeniu dotacji, z danymi zawartymi w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania w niepublicznych przedszkolach;

2) ewidencję księgową i dokumenty finansowe potwierdzające wykorzystanie dotacji na pokrycie wydatków przedszkola określonych w ustawie o systemie oświaty.

4. Jeśli dokumentacja finansowa jest prowadzona poza siedzibą przedszkola, podmiot kontrolowany zobowiązany jest zapewnić jej dostępność na czas kontroli w siedzibie dotowanego przedszkola.

5. Osoby kontrolujące mają prawo:

1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania, a także innej wskazanej przez kontrolującego, niezbędnej do przeprowadzenia kontroli;

2) wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotów, o których mowa w ust. 2;

3) przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych;

4) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień;

5) żądania od kontrolowanego sporządzania niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem;

6) podpisywania dokumentów dotyczących kontroli.

§ 7. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza pisemny protokół, który zawiera termin kontroli, miejsce kontroli, imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę, zarządzającego kontrolę, podstawę prawną, opis obszaru podlegającego kontroli, wyniki kontroli oraz ewentualne uwagi i zalecenia. Po jednym egzemplarzu protokołu otrzymują: jednostka kontrolowana (z poświadczeniem otrzymania protokołu) oraz Burmistrz Szepietowa. Protokół jest podpisywany przez osoby dokonujące kontroli oraz dyrektora kontrolowanego przedszkola.

2. W ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli podmiot kontrolowany może złożyć dodatkowe wyjaśnienia i zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

3. Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli. W takim przypadku podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu składa pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy. Odmowę podpisania odnotowuje się w protokole kontroli.

4. W przypadku zgłoszenia dodatkowych wyjaśnień, zastrzeżeń lub odmowy podpisania protokołu kontrolujący podejmuje dodatkowe działania, w razie konieczności również kolejną kontrolę, w celu wyjaśnienia wszystkich budzących wątpliwości okoliczności.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXI/219/14 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Szepietowo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3425).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Niemyjski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/16
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 6 maja 2016 r.

1. Pełna nazwa i adres przedszkola:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Nazwa (w przypadku osoby prawnej)/imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) i adres organu prowadzącego:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Numer i data wpisu przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

................................................................................................................................................................

4. Planowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w ........... roku:

Ogółem z gminy Szepietowo

Styczeń - sierpień

Wrzesień - grudzień

Ogółem z innych gmin

(jakich wymienić)

RAZEM

5. Planowana liczba dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola w ........... roku:

Ogółem z gminy Szepietowo

Styczeń - sierpień

Wrzesień - grudzień

Ogółem z innych gmin

(jakich wymienić)

RAZEM

6. Nazwa banku i numer rachunku, na który ma być przekazana dotacja:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

7. Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o liczbie dzieci oraz wysokości otrzymanej dotacji i jej wykorzystaniu.

....................................................................................

(miejscowość, data)(podpis)

Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/112/16
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 6 maja 2016 r.

Informacja o liczbie uczniów uczęszczających do

...............................................................................................................................

(nazwa niepublicznego przedszkola)

w miesiącu .......................... według stanu na dzień ............................................

L. p.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Adres zamieszkania dziecka

W tym liczba dzieci niepełnosprawnych: ........

....................................................................................

(miejscowość, data)(podpis)

Termin składania informacji: do 10 dnia każdego miesiąca (w miesiącu grudniu do 5 grudnia).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/112/16
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 6 maja 2016 r.

Rozliczenie otrzymanej dotacji za miesiąc .............. ............. roku.

1. Pełna nazwa i adres przedszkola:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Nazwa (w przypadku osoby prawnej)/imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) i adres organu prowadzącego:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Nr REGON: .....................................

4. Kwota dotacji otrzymanej w miesiącu ................. ................ roku: ..................................... zł

5. Wykorzystanie dotacji:

L. p.

Rodzaje wydatków finansowanych w ramach dotacji

Wysokość poniesionych wydatków (w zł)

1.

Wynagrodzenia osobowe

2.

Pochodne od wynagrodzeń

3.

Inne (wymienić jakie)

RAZEM

....................................................................................

(miejscowość, data)(podpis)

Termin składania rozliczenia: do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, na który została przekazana dotacja.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/112/16
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 6 maja 2016 r.

Rozliczenie otrzymanej dotacji za .............. rok.

1. Pełna nazwa i adres przedszkola:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Nazwa (w przypadku osoby prawnej)/imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) i adres organu prowadzącego:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Nr REGON: .....................................

4. Kwota dotacji otrzymanej w ................... roku: ..................................... zł

5. Wykorzystanie dotacji:

L. p.

Rodzaje wydatków finansowanych w ramach dotacji

Wysokość poniesionych wydatków (w zł)

1.

Wynagrodzenia osobowe

2.

Pochodne od wynagrodzeń

3.

Inne (wymienić jakie)

RAZEM

5. Kwota dotacji niewykorzystanej: ..................................... zł

....................................................................................

(miejscowość, data)(podpis)

Termin składania rozliczenia: do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, na który została przekazana dotacja.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe