reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 23 maja 2016r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutka-Tartak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 11 a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856; z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266.) Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Rutka-Tartak uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutka-Tartak i sposób realizacji niniejszego programu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XII/71/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutka-Tartak

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Boniszewski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/83/2016
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 23 maja 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutka-Tartak w 2016 r.

§ 1. Celem Programu jest zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 2. Sposób realizacji celów programu.

1. Przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska i sprawowanie opieki nad nimi należy do obowiązków przedsiębiorstwa: Hodowla Psów Rasowych - Schronisko "Sianożeć" Bogdan Lauryn z siedzibą ul. Sianożeć 3A 16-400 Suwałki po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby interwencji do Urzędu Gminy Rutka-Tartak.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami sprawowana będzie w przypadku pojawienia się kotów na terenie gminy i otrzymaniu informacji o miejscu ich przebywania. Pomoc potrzebującym zwierzętom, szczególnie w przetrwaniu trudnego okresu zimowego polegać będzie na dokarmianiu suchą karma wykładaną w miejscach przebywania kotów.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Rutka-Tartak ma charakter stały i odbywa się stosownie do napływających od mieszkańców informacji o bezdomnych zwierzętach. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez schronisko i inne uprawnione podmioty.

4. W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt wprowadza się obligatoryjną sterylizację albo kastracje zwierząt odłowionych na terenie gminy Rutka-Tartak i trafiających do schroniska.

5. Właściciel schroniska będzie czynił starania o poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku. Psy odłowione z terenu Gminy Rutka-Tartak właściciel schroniska będzie przekazywał nowym właścicielom.

6. W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt dopuszcza się w określonych przypadkach usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt. Czynność ta będzie wykonywana wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia zgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej.

7. Zwierzęta gospodarskie, które w jakikolwiek sposób stały się bezdomne (uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone), będą przekazane do gospodarstwa Pana Piotra Sinkiewicza w miejscowości Baranowo.

8. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia Gabinet weterynaryjny lek. wet. Andrzej Majka. Adres głównego miejsca wykonywania działalności: Wojska Polskiego 11a, 16-400 Rutka-Tartak, powiat suwalski, woj. podlaskie.

9. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 3, 4, 5 i 6 powierzona jest podmiotowi prowadzącemu schronisko określonemu w ust 1.

§ 3. Finansowanie działań.

1. Koszty realizacji programu ponosi Gmina Rutka-Tartak. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Rutka-Tartak na ten cel, na rok 2016, wynoszą: 3 000,00 zł,

2. Sposób wydatkowania środków finansowych:

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

2) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.

3) Odławianie bezdomnych zwierząt.

4) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku bądź azylu dla zwierząt.

5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

6) Usypianie ślepych miotów

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Koszty wykonanych usług (odłowienia, transportu, opieki oraz przeprowadzonych zabiegów) w przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, ponosi właściciel na podstawie kosztów poniesionych przez Urząd Gminy Rutka-Tartak.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Szczerbowski

Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama