Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 10/55/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1), ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2015 rok, w tym:

1) po stronie dochodów w kwocie - 59.555.805,60 zł.,

a) dochody bieżące - 53.300.729,48 zł.,

b) dochody majątkowe - 6.255.076,12 zł.,

2) po stronie wydatków w kwocie - 57.862.020,85 zł., w tym:

a) wydatki bieżące - 48.579.982,21 zł.,

b) wydatki majątkowe - 9.282.038,64 zł.,

stanowiące dziewięć załączników do niniejszej uchwały:

3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu
na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu
na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wg. stanu na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

9) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

10) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

11) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

1) Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/55/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/55/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu
na dzień 31.12.2015r


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/55/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2015r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 10/55/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 31.12.2015r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 10/55/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wg. stanu na dzień 31.12.2015r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 10/55/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 10/55/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2015r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 10/55/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2015r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 10/55/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Objaśnienia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe