Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/79/16 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwana dalej "opłatą", wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z góry kwartalnie w terminach:

1) za miesiące styczeń, luty i marzec - do końca stycznia;

2) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec - do końca kwietnia;

3) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień - do końca lipca;

4) za miesiące październik, listopad i grudzień - do końca października.

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1, uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jasionówka prowadzony przez PBS Knyszyn O. Jasionówka Nr 08 8076 0001 0000 1339 2000 0010.

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, o której mowa w § 1, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, w terminach określonych w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/174/13 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Kraszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe