Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/394/16 Rady Miasta Białystok

z dnia 5 października 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/185/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3207) wprowadza się następujące zmiany:

- użyte w § 1a oraz załączniku Nr 4 w jego tytule oraz w ust. 1-4, w ust. 8-10 i w ust. 11 dwukrotnie w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "dom dla bezdomnych" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami "schronisko dla osób bezdomnych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 5 września 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Uchwała Nr XIX/185/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w czterech załącznikach reguluje zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku (zał. Nr 1), w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez miejskie jednostki pomocy społecznej (zał. Nr 2), w Samopomocowym Klubie Seniora w Białymstoku (zał. Nr 3) oraz za pobyt w domach dla bezdomnych realizujących zadania w zakresie pomocy osobom bezdomnym na zlecenie miasta Białystok (zał. Nr 4).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 1310) zmodyfikowała klasyfikację placówek zapewniających schronienie i inne usługi osobom bezdomnym. W myśl znowelizowanego tą ustawą art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w brzmieniu obowiązującym od 5.09.2016 r. "udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych". Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej w miejsce dotychczasowego określenia formy schronienia "dom dla bezdomnych" wprowadza nowe określenie "schronisko dla osób bezdomnych".

W świetle powyższego podjęcie przez Radę Miasta Białegostoku uchwały zmieniającej ww. uchwałę Rady Miejskiej Białegostoku Nr XIX/185/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. jest w pełni zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe