| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/34/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857) Rady Miasta Tarnobrzeg

uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość nagród pieniężnych oraz rodzaje wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz zasady i tryb ich przyznawania.

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr L/577/2006 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczególnych zasad i trybu ich przyznawania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kołek


Załącznik do Uchwały Nr IV/34/2010
Rady Miasta Tarnobrzeg
z dnia 30 grudnia 2010 r.

REGULAMIN
określający zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Tarnobrzeg za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

§ 1. 1. Ustanawia się doroczne nagrody i wyróżnienia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Ustanawia się doroczne nagrody i wyróżnienia dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników, o których mowa w ust. 1.

§ 2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikowi, który jest członkiem klubu sportowego posiadającego siedzibę na terenie Miasta Tarnobrzeg.

§ 3. Ustala się następujące doroczne nagrody i wyróżnienia:

1) nagrody pieniężne indywidualne i zbiorowe,

2) wyróżnienia w postaci statuetek, odznak, nagród rzeczowych wraz z listem gratulacyjnym.

§ 4. 1. Nagrody pieniężne w dyscyplinach indywidualnych dla zawodników mogą być przyznawane za wysokie wyniki sportowe osiągane we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim.

2. Nagrody pieniężne zbiorowe w grach zespołowych mogą być przyznawane za:

1) zajęcie I - III miejsca w Pucharze Polski,

2) zajęcie I - III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów,

3) zajęcie I - III miejsca w najwyższej klasie rozgrywek ligowych,

4) awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych,

5) wysokie osiągnięcia sportowe w innych prestiżowych, krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.

3. Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 1 i 2 może być przyznana w wysokości do 10-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

§ 5. 1. Wyróżnienia w dyscyplinach indywidualnych mogą być przyznawane zawodnikom za wysokie wyniki sportowe uzyskane we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim.

2. Wyróżnienia w grach zespołowych mogą być przyznawane zawodnikom drużyny za wysokie wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowych i krajowych imprezach sportowych.

§ 6. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika lub zespół sportowy w danym roku dwóch lub kilku wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 4 przyznaje się jedną nagrodę, za najlepszy z osiągniętych wyników.

§ 7. 1. Trenerom i działaczom, o których mowa w § 1 ust. 2. można przyznać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie.

2. Nagrodę pieniężną dla trenera i działacza można przyznać w wysokości do 2 000 zł brutto (dwa tysiące złotych).

§ 8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa się corocznie w uchwale budżetowej.

§ 9. 1. Przyznanie nagrody pieniężnej i wyróżnienia może nastąpić z inicjatywy Prezydenta Miasta Tarnobrzeg lub na wniosek:

1) Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnobrzeg odpowiedzialnego za sport,

2) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnobrzeg,

3) Rady Sportu,

4) innych podmiotów działających w sferze kultury fizycznej i sportu.

2. Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia składa się w Wydziale właściwym ds. sportu Urzędu Miasta Tarnobrzeg w terminie do 31 grudnia każdego roku.

§ 10. 1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień opiniuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnobrzeg odpowiedzialny za sport,

2) Naczelnik Wydziału właściwego ds. sportu Urzędu Miasta Tarnobrzeg,

3) Pracownik Wydziału właściwego ds. sportu Urzędu Miasta Tarnobrzeg merytorycznie odpowiedzialny za sport,

4) Przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

3. W skład komisji Prezydent Miasta może powołać dodatkowe osoby.

4. Przewodniczącym Komisji jest Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnobrzeg odpowiedzialny za sport.

5. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg listę kandydatów do nagród i wyróżnień wraz z opinią, o której mowa w ust. 1.

§ 11. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydenta Miasta Tarnobrzeg w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, o którym mowa w § 9 ust. 2.

2. Nagroda pieniężna lub wyróżnienie mogą być przyznane z inicjatywy Prezydenta Miasta Tarnobrzeg w innym terminie po zaopiniowaniu przez Komisję, o którym mowa w § 10 ust. 1.

§ 12. 1. Przyznane nagrody i wyróżnienia wręczane są na uroczystym spotkaniu z osobami nagrodzonymi i wyróżnionymi.

2. Przyznane nagrody pieniężne, o których mowa w § 11 zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy nagrodzonego zawodnika, zespołu, trenera i działacza sportowego.

3. Informację o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez podanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega i Biuletynu Informacji Publicznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »