| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/151/2013 Rady Gminy Borowa

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu znak PSK.070-32/12 z dnia 26.11.2012 r., Rada Gminy Borowa uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowa, zwany dalej Regulaminem, o następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowa dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów, przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

§ 2. Zasady obowiązują właścicieli nieruchomości, mieszkańców gminy Borowa oraz osób przebywających na jej terenie.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 391),

2) pojemnikach – należy przez to rozumieć pojemniki na odpady spełniające wymogi
PN-EN-840 oraz kontenery, worki i kosze uliczne służące do gromadzenia odpadów,

3) mieszkańcu – dana osoba jest mieszkańcem danej nieruchomości, jeżeli zazwyczaj spędza w niej czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół
i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

§ 4. Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli nieruchomości,

2) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

3) osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 5. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości jest obowiązkiem
jej właściciela.

§ 6. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;

2) prowadzenie selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w szczególności:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z zastrzeżeniem pkt
b) ÷ n),

b) papieru,

c) metalu,

d) tworzyw sztucznych,

e) szkła, w tym szkła bezbarwnego i szkła kolorowego,

f) opakowań wielomateriałowych,

g) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

h) odpadów zielonych,

i) przeterminowanych leków i chemikaliów,

j) zużytych baterii i akumulatorów,

k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

n) zużytych opon;

3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub wyposażenie jej
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego. Przyłączenie do sieci nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach prawa budowlanego,

4) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,

5) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,

6) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

§ 7. Osoby wyjeżdżające samochodami, ciągnikami rolniczymi i maszynami z dróg polnych, placów budowy, itp. na drogi publiczne mają obowiązek wcześniejszego oczyszczenia kół tych pojazdów z zanieczyszczeń oraz zabezpieczenia przewożonych ładunków przed wypadaniem na drogi i ich zanieczyszczaniem.

§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie
na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu i spalin,

2) gromadzenia powstałych odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przedostaniem się płynów samochodowych do środowiska.

3. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych w pobliżu zbiorników wodnych takich jak stawy, rzeki oraz odprowadzania powstałych ścieków do zbiorników wodnych i ziemi.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych
w pojemnikach, o których mowa w § 6 pkt 1.

2. Odpady komunalne należy gromadzić w:

1) pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przystosowane
do mechanicznego wyładunku zawartości pojemnika przez urządzenia zainstalowane
na sprzęcie służącym do ich odbioru,

2) workach na selektywnie zbierane odpady komunalne oznaczone odpowiednimi kolorami, wykonanych z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do rodzaju i ilości odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,

3) kontenerach na segregowane i niesegregowane odpady komunalne.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady o pojemności 120 dm3i 240 dm3;

2) worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o pojemności od 60 dm3do 120 dm3;

3) worki i kontenery do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

4) kosze uliczne o pojemności od 20 dm3do 120 dm3;

5) kontenery na segregowane i niesegregowane odpady komunalne o pojemności
1,1 m3i 6,0 m3.

4. Liczba pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich powstałych odpadów usuwanych z częstotliwością określoną w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem następujących norm:

1) dla budynków mieszkalnych 30 dm3na mieszkańca,

2) dla budynków użyteczności publicznej jeden pojemnik 120 dm3na 10 pracowników,
nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 dm3,

3) dla szkół (przedszkoli) 3 dm3na każdego ucznia (dziecko) i pracownika,

4) dla lokali handlowych 30 dm3na każde 10 m2powierzchni użytkowej, nie mniej jednak
niż jeden pojemnik o pojemności 120 dm3,

5) dla lokali gastronomicznych 10 dm3na jedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej jednak
niż jeden pojemnik o pojemności 120 dm3,

6) dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych jeden pojemnik 120 dm3na 10 pracowników, nie mniej jednak
niż jeden pojemnik o pojemności 120 dm3,

7) dla czynnych cmentarzy 3 m3na 1 ha.

5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,
jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 4 osób włącznie – w rozmiarze 120 dm3;

2) powyżej 4 osób – jeden pojemnik o rozmiarze 240 dm3lub 2 pojemniki w rozmiarze 120 dm3.

6. Ustala się następujące rodzaje worków na odpady zbierane selektywnie:

1) worki koloru niebieskiego: papier, tektura, metal,

2) worki koloru żółtego: tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe,

3) worki koloru białego: szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe,

4) worki koloru brązowego: odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

7. Pojemniki na odpady winny być napełnione tak, aby zapewnić swobodne zakrycie ich pokrywą. Zabrania się zamulania, ubijania i spalania odpadów w pojemnikach, wrzucania
do pojemników śniegu, lodu, błota, gorącego żużlu i popiołu.

8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do rozmieszczenia pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach zapewniających swobodny dostęp do nich jednostce wywozowej.

9. Za utrzymanie czystości pojemników oraz miejsc ich ustawienia odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. Zalecane jest ostrożne obchodzenie się z pojemnikami oraz poddawaniu ich, co najmniej dwa razy w roku czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.

10. Odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić oddzielnie w workach koloru brązowego i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

11. Odpady zielone odbierane będą z terenów nieruchomości w miesiącach: kwiecień, maj, wrzesień, październik. Odpady zielone można również poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

12. Odpady niebezpieczne takie, jak:

1) przeterminowane leki,

2) zużyte baterie,

3) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,

4) pozostałe odpady niebezpieczne tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne i akumulatory należy gromadzić oddzielnie i przekazywać do wyznaczonych punktów na terenie Gminy. Adresy tych punktów są dostępne na stronie internetowej www.borowa.pl oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Borowa.

13. Meble i odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna) należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych. Zbiórka tych odpadów odbywać się będzie 1 raz w roku, w wyznaczonych punktach na terenie Gminy, w terminie podanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

14. Odpady z bieżących remontów, prowadzonych we własnym zakresie, należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w workach lub kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady. Zbiórka tych odpadów odbywać się będzie 1 raz
w roku, w terminie podanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

15. Zużyte opony należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych. Zbiórka tych odpadów odbywać się będzie 1 raz w roku, w wyznaczonych punktach na terenie Gminy, w terminie podanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

16. Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych powinny posiadać szczelną konstrukcję uniemożliwiającą przedostawanie się nieczystości na zewnątrz. Zabrania się wprowadzania do zbiorników bezodpływowych ścieków innych niż nieczystości ciekłe, a w szczególności ścieków z gnojowników, silosów oraz olejów silnikowych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone
do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na 4 tygodnie.

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, obowiązani są do pozbywania się wymienionych w § 6 pkt 2b) – 2f) segregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, co najmniej 1 raz na miesiąc.

5. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z przepełnienia,
a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

§ 11. 1. W miejscach publicznych (chodniki, place, przystanki autobusowe, tereny zielone) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych, które należy opróżniać systematycznie, nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie.

2. Zabrania się składowania w koszach ulicznych i obok nich odpadów komunalnych przynoszonych z gospodarstw domowych, a także z obiektów, w których prowadzi się działalność gospodarczą.

3. Prowadzący działalność w zakresie handlu artykułami spożywczymi zobowiązani
są do ustawienia kosza na odpady w pobliżu wyjścia lub na zewnątrz lokalu.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. W oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami podejmowane będą działania obejmujące:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców Gminy,

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich składowanie,

3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,

4) upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na obszarze całej Gminy,

5) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

§ 13. Właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, powinni:

1) minimalizować używanie jednorazowych opakowań,

2) unikać zakupu towarów nadmiernie opakowanych,

3) korzystać z produktów w opakowaniach zwrotnych lub takich, które można poddać recyklingowi,

4) wybierać produkty dobrej jakości o długim czasie użytkowania,

5) ponownie wykorzystywać produkty w tym samym celu lub w innym celu niż pierwotnie, bez potrzeby jego przetwarzania,

6) zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem do pojemników na odpady,

7) stosować inne sposoby i metody powodujące ograniczenie wytwarzania odpadów.

§ 14. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiadają tytuł prawny, kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa
i czystości w miejscach publicznych

§ 15. 1. Do obowiązków właścicieli lub opiekunów psów i innych zwierząt domowych należy:

1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawianie
ich bez dozoru jeżeli nie są uwiązane, nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym
lub na terenie ogrodzonym,

2) wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów agresywnych w kagańcu, na tereny przeznaczone do użytku publicznego,

3) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na drogach, chodnikach, placach, parkingach, terenach zielonych,

4) oznaczenie wejścia na posesję, na której znajduje się pies agresywny tabliczką ostrzegawczą,

5) utrzymywania psów w zabudowie jednorodzinnej na terenie nieruchomości.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej w miejscach do tego przeznaczonych w sposób uniemożliwiający im wydostanie się na tereny publiczne i niepowodujący uciążliwości lub zagrożenia
dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich oraz zgodnie z przepisami sanitarno
– epidemiologicznymi.

2. Nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie muszą posiadać urządzenia do gromadzenia odpadów i nieczystości, zabezpieczające środowisko przed zanieczyszczeniem.

3. Zakazuje się odprowadzania gnojówki, gnojowicy do kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy
jej przeprowadzenia

§ 17. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlega cały obszar Gminy Borowa.

2. Przeprowadzenie deratyzacji należy do obowiązków właścicieli nieruchomości.

3. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana dwukrotnie w każdym roku w terminach od 15 kwietnia do 15 maja i od 15 października do 15 listopada oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

4. Deratyzację winny wykonywać specjalistyczne jednostki.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity:
Dz. U. 2012 r. poz. 391) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 19. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Borowa.

§ 20. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 21. Traci moc uchwała NR XXXII/217/06 Rady Gminy Borowa z dnia 7 lipca 2006 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowa.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wiącek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »