| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr S-VI.0031.24.2013 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 21 października 2013r.

w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi

zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim – zwanym dalej „Wojewodą” a Gminą Cieszanów reprezentowaną przez: Pana Zdzisława Zadwornego, Burmistrza – zwaną dalej „Gminą”

§ 1. Podstawa prawna porozumienia:

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),

art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie(Dz. U. Nr 31 poz. 206 z późn. zm.),

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych(Dz. U. Nr 39 poz. 311 z późn. zm.),

art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.).

§ 2. Zakres przedmiotowy porozumienia:

1. W 2013 r. Wojewoda powierza a Gmina przyjmuje do prowadzenia zadania związane z remontem mogiły zbiorowej powstańców z 1863 roku w miejscowości Kobylanka (Lubliniec Nowy) – zwane dalej „zadaniem”.

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową w kwocie nie większej niż 4.000,00 zł.(słownie:
cztery tysiące złotych).

§ 3. Warunki realizacji porozumienia:

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Gminy w następujący sposób:

1) pierwsza transza w wysokości do 75 % przyznanej dotacji w terminie do 14 dni od daty przedłożenia przez Gminę wniosku o jej uruchomienie, nie wcześniej jednak niż w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia,

2) druga transza – pozostała część dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia przez Gminę rozliczenia – zestawienia całkowitych kosztów zadania.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Gmina zobowiązana jest przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2013 r. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować utratą prawa do otrzymania drugiej transzy dotacji.

3. Warunkiem przekazania drugiej transzy dotacji jest zatwierdzenie przez Wojewodę rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. W razie stwierdzenia przez Wojewodę nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej, termin przekazania drugiej transzy dotacji, biegnie od daty ich wyjaśnienia przez Gminę.

5. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji.

6. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników Wojewody, w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji, związanej z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Gminę.

§ 4. Gmina zobowiązana jest do:

1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(j. t. Dz. U . z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,

4) efektywnego, bieżącego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania otrzymanej dotacji,

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanej dotacji i wydatków dokonywanych z tych środków oraz udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

6) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w terminie do 15 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż do dnia 15 stycznia 2014 roku, rozliczenia końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

§ 5. 1. Wykorzystanie przyznanej dotacji winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Niewykorzystane środki dotacji podlegają zwrotowi w terminie określonym w § 4 pkt 6.

3. Środki dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ).

4. Wojewoda zastrzega sobie także prawo dochodzenia zwrotu środków w wysokości przekazanej dotacji, wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:

1) odmowy poddania się przez Gminę czynnościom kontrolnym, o których mowa w § 3 ust. 5 i 6,

2) nie wykonania przez Gminę obowiązków, określonych w § 4 pkt. 7.

§ 6. 1. Porozumienie niniejsze nie stanowi podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody zobowiązań przekraczających wysokość dotacji, określonej w § 2 ust. 2.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania, przekraczające wysokość dotacji, Gmina zobowiązuje się pokryć ze środków własnych.

§ 7. Postanowienia końcowe:

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.

3. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków.

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

6. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwóch dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Burmistrz


Zdzisław Zadworny

WOJEWODA PODKARPACKI


Małgorzata Chomycz - Śmigielska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »