| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 193/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Radymnie

z dnia 29 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym [Dz. U. 2013, poz. 594 z   późn. zm.] oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach [Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.] Rada Miejska w   Radymnie uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Rady Miejskiej w   Radymnie Nr 151/XXVII/2013 z   dnia 27 lutego 2013 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [Dz. Urz. Woj. Podkarp. 2013, poz. 1318 z   dnia 11 marca 2013 r.] wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 2   ust. 1   lit. h otrzymuje brzmienie: „h) zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny”,  

2)   w § 2   ust. 2   otrzymuje brzmienie: „2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w   następujący sposób: 1) zmieszane odpady komunalne, odpady komunalne ulegające biodegradacji - raz w   tygodniu, z   zastrzeżeniem nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych gdzie odbierane będą 2   razy w   tygodniu” 2) zebrane selektywnie odpady komunalne, o   których mowa w   § 2   ust. 1   pkt 2   lit. a-e oraz g – raz w   miesiącu, 3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny – raz w   roku w   systemie „u źródła.”.”  

3)   w § 3   ust. 2   otrzymuje brzmienie: „2. Odbiór dodatkowych zmieszanych odpadów komunalnych odbywać się będzie do 1   dnia roboczego, po zgłoszeniu telefonicznym do Urzędu Miasta Radymno”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymno.  

§   3.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

2.   Uchwala wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Radymnie  


Karol   Janowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »