| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 31 stycznia 2014r.

zawarte w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Przemyśla- Pana Roberta Chomę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Przemyśl- Pani Marii Łańcuckiej a Gminą Jarosław reprezentowaną przez: Wójta- Pana Romana Kałamarz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jarosław - Pana Tomasza Głąb w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r.  poz. 594 z późn. zm.) i art. 4ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz uchwały Nr I/4/2005 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego i uchwały Nr 241/04 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie  przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania Gminy Jarosław w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców.

§ 1. Gmina Jarosław powierza, a Gmina Miejska Przemyśl przyjmuje do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu Dział Ambulatoryjny – Izba Wytrzeźwień przy ul. Św. Brata Alberta 10, na rzecz osób nietrzeźwych z terenu Gminy Jarosław.

§ 2. 1. Gmina Miejska Przemyśl zobowiązuje się zapewnić całodobową gotowość dyżurową do przyjęcia w MOZU osób nietrzeźwych z terenu Gminy Jarosław od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

2. W stosunku do osób o których mowa w ust. 1 porozumienia będą wykonywane następujące obowiązki i czynności:

1) zapewnienie miejsca w Ośrodku,

2) świadczenie warunków sanitarno - higienicznych, wymagane przepisami,

3) opieka lekarska podczas pobytu oraz pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach,

4) zastosowanie działań profilaktycznych poprzez uświadamianie o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych, metodach leczenia uzależnień oraz motywowanie do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

§ 3. Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu świadczyć będzie usługi codziennie przez całą dobę.

§ 4. 1. Za realizację zadań określonych w § 1 do §3 Gmina Jarosław zobowiązuje się dokonać wpłaty środków finansowych w wysokości 6 500,00 zł., słownie: sześć tysięcy pięćset złotych na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu:   89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 Getin Noble Bank S.A.jednym przelewem w terminie do 31.03.2014r.

2. Wysokość dotacji ustalona została wg kosztów gotowości dyżurowej do przyjęcia pacjentów z terenu Gminy Jarosław do Działu Ambulatoryjnego – Izba wytrzeźwień stanowiącej załącznik nr 1 do porozumienia.

3. Gmina Miejska Przemyśl zobowiązuje się przekazać do 15 stycznia 2015r. jednorazową informację o liczbie osób przyjętych z terenu Gminy Jarosław korzystających w 2014r. z pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, wraz z wyliczoną  kwotą  dotacji na dany rok budżetowy.

4. Rozliczenie udzielonej dotacji przekazane będzie Gminie Jarosław w terminie do 31 stycznia 2015r. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie porozumienia tj. skrócenia okresu gotowości spowodowanej np.  brakiem miejsc, awarią techniczną i innymi przyczynami leżącymi po stronie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom, dotacja za ten okres podlega zwrotowi na konto: 50 2030 0045 1110 0000 0094 6410 w terminie do 31 stycznia 2015r. – liczona w kwocie gotowości dyżurowej 17,80 zł/dzień.

§ 5. 1. Gmina Miejska Przemyśl zobowiązuje się przekazaną dotację przeznaczyć wyłącznie na zadanie określone w niniejszym porozumieniu i wykorzystać ją w terminie do dnia 31 grudnia 2014r.

2. W przypadku niewykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub rażącego naruszenia Porozumienia przez jedną ze stron, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie przez oświadczenie złożone na piśmie.

3. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 strony zobowiązują się do niezwłocznego rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań w terminie natychmiastowym wraz z odsetkami jak dla zobowiązań podatkowych, których bieg rozpoczyna się od daty przekazania dotacji.

§ 6. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji porozumienia rozstrzygane będą przez sądy powszechne       właściwe miejscowo dla Gminy Miejskiej Przemyśl.

§ 8. Niniejsze porozumieniepodlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w sześciu egzemplarzach w tym jeden dla Gminy Jarosław.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014r.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta


Grzegorz Hayder


Skarbnik Miasta


Maria Łańcucka

Wójt


Roman Kałamarz


Skarbnik Gminy


Tomasz Głąb


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ....................
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Gotowość dyżurowa Działu Ambulatoryjnego – Izba Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

Gotowość dyżurowa Działu Ambulatoryjnego – Izba Wytrzeźwień wyliczona została na podstawie danych uwzględniających :

1) dane historyczne z trzech ostatnich lat ( 2011r. - 23  osoby, 2012r. –26 osób, 2013r. –25 osób średnia liczba przyjęć osób przyjętych z terenu Gminy Jarosław wynosi  25 osób

2) bieżący koszt utrzymania Działu Ambulatoryjnego – Izba Wytrzeźwień

Gotowość dyżurowa dla osób przyjętych z terenu Gminy Jarosław wynosi:

26 osoby przyjęte z terenu Gminy Jarosław  x  koszt pobytu 1 osoby 250 zł = 6 500,00 zł

Kwota dotacji 6 500,00 zł /rok 2014 (365 dni)  –  tj. 17,80 zł/ dzienna gotowość dyżurowa Działu Ambulatoryjnego – Izba wytrzeźwień MOZU


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr ....................
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 31 stycznia 2014 r.

ZESTAWIENIE
ROZLICZONEJ DOTACJI CELOWEJ
UDZIELONEJ W OKRESIE …………………..……..
TYTUŁ DOTACJI- Dział ….….. rozdz. ………. § ……….


Lp.


NAZWA JEDNOSTKI
której przekazano dotację


Kwota przekazanej dotacji


Liczba dni gotowości dyżurowej


Kwota dotacji rozliczonej


Kwota dotacji do zwrotu

1.

2.

3.

4.

5.

6.


RAZEM

Sporządził........................( data , podpis, pieczątka)

Skarbnik Miasta Przemyśla.....................................

Zatwierdził ............Prezydent Miasta Przemyśla ( data, podpis)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym........................ (data, podpis, pieczątka)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.............................( data, podpis głównego księgowego)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »