reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/159/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie

z dnia 25 lipca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie w terminach:

1) pierwszą deklarację w terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub

b) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) nową deklarację w terminie 14 dni:

a) od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) od dnia nastąpienia zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 2. 1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji określa się w formacie danych XML;

2) układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) deklarację należy przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie założonej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP";

4) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, zmiany: Dz.U. z 2014 r. poz. 1662 oraz 2015 r. poz. 1893) lub,

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 352).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 2128 oraz z 2014 r. poz. 951).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kurlej


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/159/2016
Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie
z dnia 25 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/159/2016
Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie
z dnia 25 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama