reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 196/XXXI/2016 Rady Gminy Jawornik Polski

z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 4 ust.1 i ust.2, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. Nr poz. 1484) w związku z art.5 ust. 1, art. 7 ust.3, art.20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r. poz.849 z późn. zm.) Rada Gminy Jawornik Polski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 roku o rewitalizacji i położone na terenach , dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 ha powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje działalności pożytku publicznego - 0,24 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Pobór podatków od nieruchomości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje w drodze inkasa bądź bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy za pośrednictwem banku lub w kasie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.

2. Osoby inkasentów oraz wynagrodzenie im przyznane określa odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jawornik Polski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku.

V-ce Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pieniążek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama