| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Chojnickiego

z dnia 4 maja 2011r.

w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej

W celu uzyskania korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej w roku 2012 poprzez zwiększenie wolumenu zakupu, niżej podpisani:

1) Starosta Stanisław Skaja,

Wicestarosta Przemysław Biesek-Talewski - reprezentujący Powiat Chojnicki,

2) Burmistrz Witold Ossowski, reprezentujący Gminę Brusy,

3) Burmistrz Arseniusz Finster, reprezentujący Miasto Chojnice,

4) Wójt Zbigniew Szczepański, reprezentujący Gminę Chojnice,

5) Burmistrz Marek Jankowski, reprezentujący Gminę Czersk,

6) Wójt Jacek Warsiński, reprezentujący Gminę Konarzyny

nazywani w dalszej części Porozumienia Uczestnikami , przystępują do Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na podstawie art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 1. 1. Uczestnicy niniejszego Porozumienia oświadczają, że przystępują do Porozumienia w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony) na zakup energii elektrycznej na rok 2012, a tym samym zobowiązują się uczestniczyć w przygotowaniu oraz realizacji przetargu, a także realizacji zamówienia.

2. W terminie wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 3, Uczestnicy dostarczą upoważnionemu Zamawiającemu niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia w formie wykazu, którego wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego.

3. Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 mogą być dokonane w terminie nie późniejszym niż 30 dni od planowanego terminu wszczęcia procedury (przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji).

4. O odstąpieniu od uczestniczenia we wspólnym zamówieniu Uczestnik zobowiązany jest poinformować pozostałych zamawiających - Uczestników w terminie nie późniejszym niż 30 dni od planowanego terminu wszczęcia procedury (przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji).

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia ewentualnych kosztów związanych z ponownym opracowaniem dokumentacji i przygotowaniem postępowania.

§ 2. 1. Uczestnicy Porozumienia dokonują niniejszym wyboru Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Powiat Chojnicki zwany dalej Zamawiającym.

2. Uczestnicy niniejszego Porozumienia udzielają niniejszym Zamawiającemu pełnomocnictwa do czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Uczestnicy niniejszego Porozumienia ustalają, że dla potrzeb przeprowadzenia przedmiotowego postępowania:

1. Opracowany zostanie Regulamin dokonania wspólnego zakupu energii elektrycznej,

2. Powołana zostanie Komisja przetargowa, w skład której ma prawo wejść po jednym przedstawicielu każdego z Uczestników, z zastrzeżeniem że Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do umieszczenia w Komisji przetargowej dwóch przedstawicieli.

3. W związku z decyzją o powołaniu Komisji przetargowej, opracowany zostanie Regulamin prac Komisji przetargowej.

§ 4. 1. Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania oraz dokonania wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego opracowana zostanie przez Pomorską Grupę Konsultingową Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (PGK).

2. Ostateczną decyzję o akceptacji dokumentacji podejmie upoważniony Zamawiający.

3. Zamawiający w uzgodnieniu z PGK określi Harmonogram prac związanych z przygotowaniem postępowania.

4. Tryb współpracy z PGK oraz wysokość i sposób wynagrodzenia regulują odrębne umowy zawarte pomiędzy poszczególnymi Uczestnikami a PGK.

§ 5. 1. Termin wszczęcia procedury wyboru wykonawcy ustalony zostanie po oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 zostanie wyznaczony w taki sposób, aby umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego przedmiotowego postępowania mogła obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 6. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, zgodnie z udzielonym Pełnomocnictwem, Zamawiający wykona bez wynagrodzenia.

§ 7. 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających - Uczestników Porozumienia dokona wyboru wykonawcy (dostawcy energii elektrycznej)

2. Umowy na dostawę energii elektrycznej zostaną zawarte odrębnie przez każdego z Uczestników Porozumienia.

§ 8. W umowach, o których mowa w § 7 ust. 2, jako Płatnicy za dostarczoną energię elektryczną wskazani zostaną poszczególni Uczestnicy Porozumienia (zamawiający), lub wskazane przez nich jednostki organizacyjne - zgodnie z dostarczoną (na etapie opracowywania SIWZ) dokumentacją, w tym zgodnie z wykazem punktów poboru energii elektrycznej.

§ 9. Uczestnicy Porozumienia zobowiązują się nie zawierać jakichkolwiek umów oraz nie korzystać z oferowanych przez zakład energetyczny promocji uniemożliwiających rozwiązanie z dniem 31.12.2011 r. dotychczas obowiązujących umów dotyczących zakupu i dystrybucji energii elektrycznej.

§ 10. 1. Porozumienie sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z zamawiających (Uczestników) oraz jeden egzemplarz dla PGK.

2. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uczestnik Porozumienia

Osoba reprezentująca

Powiat Chojnicki

Starosta Stanisław Skaja; Wicestarosta Przemysław Biesek - Talewski

Gmina Brusy

Burmistrz mgr inż. Witold Ossowski

Miasto Chojnice

Burmistrz dr Arseniusz Finster

Gmina Chojnice

Wójt dr inż. Zbgniew Szczepański

Gmina Czersk

Burmistrz Marek Jankowski

Gmina Konarzyny

Wójt mgr Jacek Warsiński

Starosta


Stanisław Skaja


Wicestarosta


Przemysław Biesek - Talewski


Burmistrz


mgr inż. Witold Ossowski


Burmistrz


dr Arseniusz Finster


Wójt


dr inż. Zbigniew Szczepański


Burmistrz


Marek Jankowski


Wójt


mgr Jacek Warsiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »